Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja dot. otwartego konkursu ofert p.n. „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2022 r.

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu: „Od zależności ku samodzielności” w 2022 roku, którego głównym celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji działających na rzecz osób wymagających wsparcia. Istotne jest zatem wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów poprzez wsparcie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 i 2270) w roku 2022 Minister Rodziny i Polityki Społecznej udzieli dotacji na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2507).

 

Na realizację tego zadania Minister przeznaczył kwotę 3.000.000 zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła 100.000 zł, lecz nie mniej niż 30.000 zł.

Koszty realizacji projektów będą dofinansowywane do wysokości 80% kosztów całkowitych projektu, co oznacza konieczność dysponowania przez podmiot składający ofertę konkursową własnym wkładem finansowym w minimalnym wymiarze 20% wkładu własnego, w skład którego może być wliczony wkład osobowy, przy czym jego wysokość nie może przekraczać 30% deklarowanego wkładu własnego.

Podmioty uczestniczące w Programie mogą złożyć w danym roku budżetowym tylko jedną ofertę konkursową.

 

Ogłoszenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności - edycja 2022”, zostało opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa

Zgodnie z tym ogłoszeniem o dotację na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Od zależności ku samodzielności” mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 oraz z 2021 r., poz.1038, 1243 i 1535) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Od zależności do samodzielności”.

 

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach bez załączania opinii Wojewody Śląskiego listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności”
(uznawana jest data stempla pocztowego) lub składają ofertę w poniższym terminie osobiście w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Katowice, ul. Jagiellońska 25, pokój 161 stanowisko 23 i 24).

 

Termin składania ofert: do 28 stycznia 2022 r.

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert zawarte są w ogłoszeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Telefon kontaktowy: 32-20-77-806, 826

 

Pliki do pobrania: