Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2021

 

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.

 

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
  – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.
  – w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
  ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu)
  ‒ w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

UWAGA – WYDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW!

Uprzejmie informujemy, że wydłużone zostały terminy naboru wniosków w ramach resortowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, aby umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
  – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
  ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1232,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

PROGRAM O ZMIANIE PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE" OPUBLIKOWANEGO W MAJU 2021 R. ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

 

W dniu 28 czerwca 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Wprowadzone zmiany treści ww. dokumentów odnoszą się do wniosków złożonych na finansowanie zadań w ramach Modułu II dotyczących Centrum utworzonych ze środków przekazanych na podstawie Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2019 r.

 

Powyższe dokumenty dostępne są pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1247,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

UWAGA – dodatkowy nabór wniosków !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 października 2021 r. Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej  Marlena Maląg ogłosiła dodatkowy nabór wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

 

Program wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obok różnego rodzaju codziennego wsparcia powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi).

 

W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 listopada 2021 r.

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):
  1. w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.,
  2. w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu) ‒ w terminie  do dnia 31 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu od wojewody).

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1296,dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

popowskae@katowice.uw.gov.pl

 

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

zurawskak@katowice.uw.gov.pl