Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

 

W marcu 2021 r. zakończyła się realizacja Zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w wyniku którego opracowano cztery raporty:

  1. Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście modyfikacji istniejących i zaproponowania nowych instrumentów włączenia społecznego,
  2. Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych,
  3. Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej,
  4. Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - raport syntetyczny.

 

Forma składu raportów została dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1. „

Kategoria: Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych