Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice.
  2. Wojewoda Śląski wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pod numerem telefonu 32 207 79 75 lub poprzez e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pismach złożonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (wysłanych do Urzędu e-mailach) będą przetwarzane w celu wykonania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67), które jest wydane na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018, poz. 217).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przywołanych przepisach.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te mogą być ograniczone zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2016 Nr 119].
  6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.