Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

WAŻNE!!!!!!

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH

 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 roku ustawy z dnia 9 marca 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 852) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw  informujemy:

 

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, którego okres ważności:

 

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

 jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia  5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności

 

KARTA PARKINGOWA, której okres ważności:

 

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

 jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

                    

Powyższa Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie w dniu 20 maja 2023 roku, jednak przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności tj. art. 10, art. 23 oraz art. 24 wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw tj. dnia 6 sierpnia 2023 roku.  

Uregulowania prawne dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1027) z dniem 16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednocześnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1028) w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze RP wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

    1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

   2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

          Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że przedłużone z mocy prawa orzeczenie zachowuje ważność zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego jaki w stanie epidemii.

 W aktualnej sytuacji odwołania przez Ministra Zdrowia stanu epidemii, a wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KARTY PARKINGOWE

  Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe,
o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.

z 2022 r. poz. 988) zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.

 Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawa o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.