Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie, ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym    ( DZ. U. z 2023 r. poz. 1429).

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace--krok-po-kroku

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie odbywać się w dwóch etapach:

   I.
  Uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

       Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi :

  1. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,
  2. mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony:

- orzeczeniem lekarza lub komisji lekarskiej ZUS:  o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji i częściowej niezdolności do pracy,
orzeczeniem o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów ( wydanym przed 1998 r.),

orzeczeniem lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS: o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

orzeczeniem komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym
oraz orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.

II. Złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

  • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
  • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
  • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA SKŁADA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO ZESPOŁU 
w postaci:

  • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego emp@tia lub 
  • wersji papierowej.

Wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Wzór kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem