Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

  • Postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe przeprowadzane jest dwa razy w roku w terminach: od 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
  • Terminy, w których możesz złożyć dokumenty: do dnia 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca do dnia 31 marca, do dnia 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 października do dnia 31 października.

  Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:

  Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w Ustawie  o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.; Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  Dane nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo  do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl

   

 • Krok 1

  Utwórz wniosek

  Jeśli posiadasz lub nie posiadasz odpowiedniej specjalizacji I° lub II° lub tytułu specjalisty, możesz rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim

   

  Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

  Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów – zwanego dalej postępowaniem kwalifikacyjnym.

  Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższych egzaminów, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  W przypadku zamiaru przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy:

  • założyć konto w SMK, dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl 
  • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia oraz weryfikacji
  • uprawnień do roli lekarz albo lekarz dentysta w SMK przez właściwą okręgową izbę lekarską, co możliwe jest za pomocą podpisania odpowiedniego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub użycie funkcjonalności złóż wniosek papierowy (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości i ew. prawem wykonywania zawodu we właściwej izbie). W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,złożyć w SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego adresowane do właściwego urzędu wojewódzkiego.

   

  Uwaga:

  Osoby, które posiadają już konto w SMK i uzyskały weryfikację uprawnień do występowania w SMK w roli lekarz/lekarz dentysta mają możliwość złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego bez konieczności powtórnego zakładania konta w SMK.

  Infolinia oraz kontakt

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem: 19 457

  W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:  smk-serwis@csioz.gov.pl

   

   

  Jakie dokumenty złożyć

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przystępując do postępowania kwalifikacyjnego lekarz lub lekarz dentysta składa do właściwego urzędu wojewódzkiego za pomocą SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego (wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego) oraz

   

         tryb pozarezydencki:

  • oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
  • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
  • skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" - wszystkie strony,
  • skan  świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) albo skan zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub skan  zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych - Punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia,
  • skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • skan zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:
   • na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej w wymiarze odpowiadającym wymiarowi pełnoetatowego zatrudnienia, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,
   • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
   • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
  • skan  zgody kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody pracodawcy,
  • skan  zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

  Ponadto, lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa oświadczenie, właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;

  W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, należy dołączyć:

  • skan dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
  • skan dokumentu potwierdzającego udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub bibliotekę uczelni medycznych,
  • skan zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
  • skan zaświadczenia pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych,

  Lekarz cudzoziemiec, o którym mowa w art. 16h ust. 3 ustawy, zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego występuje w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbywanie tego szkolenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministertstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-zgode-ministra-zdrowia-na-odbywanie-specjalizacji-w-polsce

   

  UWAGA: 

  Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentację wskazaną powyżej wyłącznie w SMK.

  Informacja o organizowanych szkoleniach dla różnych użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) - LINK

   

  Podstawa prawna

  1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 514 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r., poz. 602 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.)

   

    

  Format: Nazwa pliku:   Pobierz:
  zaświadczenie ze zgodą pracodawcy dotyczące sposobu odbywania specjalizacji  

   pobierz

     

  Zaświadczenie potwierdzające odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizaji w trybie pozarezydenckim    pobierz

  Potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie pozarezydenckim    pobierz

   

  Informacja o otwieranych kierunkach specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz liczbie uruchamianych miejsc:

   - rezydenckich: https://www.gov.pl/web/zdrowie

   - pozarezydenckich (aktualności Wydziału Zdrowia): www.katowice.uw.gov.pl

 • Kontakt

   

  DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH WG DZIEDZIN MEDYCYNY

  adres e-mail: nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

   

  Pokój 449

  III piętro

  Janina Mizgała

  Maria Grzywna

  nr tel.

  32/20 77 449

  .

  .

  Pokój 450

  III piętro

  Edyta Strużek

  Przemysław 
  Ryguła-Góral

  Katarzyna Jaskólska

   nr tel.

  32/ 20 77 450

  Pokój 451

  III piętro

  Wioletta Jasica

  Anna Gumieniak

  nr tel.

  32/ 20 77 451

  .

  .

  Pokój 452

  III piętro

  Barbara Handzlik

  Halina Perzyńska

  nr tel.

  32/ 20 77 452

  .

  .

  SPECJALIZACJE

  Anestezjologia i intensywna terapia

  Choroby zakaźne

  Dermatologia i wenerologia

  Farmakologia kliniczna

  Gastroenterologia

  Genetyka kliniczna

  Ginekologia onkologiczna

  Kardiochirurgia

  Medycyna paliatywna

  Medycyna sądowa

  Mikrobiologia lekarska

  Neurologia

  Neurologia dziecięca

  Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

  Laboratoryjna diagnostyka medyczna

  Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

  Mikrobiologia medyczna

  Farmacja apteczna

  Fizyka medyczna

  Psychologia kliniczna

  Fizjoterapia

  SPECJALIZACJE

  Alergologia

  Angiologia

  Balneologia i medycyna fizykalna

  Chirurgia stomatologiczna

  Chirurgia szczękowo-twarzowa

  Choroby płuc

  Choroby wewnętrzne

  Diabetologia

  Endokrynologia

  Geriatria

  Intensywna terapia

  Kardiologia

  Medycyna pracy

  Nefrologia

  Periodontologia

  Położnictwo i ginekologia

  Protetyka stomatologiczna

  Rehabilitacja medyczna

  Stomatologia dziecięca

  Toksykologia kliniczna

  Transfuzjologia kliniczna

  Urologia dziecięca

  Zdrowie publiczne

  SPECJALIZACJE

  Chirurgia dziecięca

  Chirurgia klatki piersiowej

  Chirurgia naczyniowa

  Chirurgia ogólna

  Chirurgia onkologiczna

  Chirurgia plastyczna

  Hematologia

  Hipertensjologia

  Imunologia kliniczna

  Medycyna nuklearna

  Medycyna ratunkowa

  Medycyna rodzinna

  Neurochirurgia

  Onkologia kliniczna

  Ortodoncja

  Patomorfologia

  Perinatologia

  Reumatologia

  Seksuologia

  Stomatologia zachowawcza z endodoncją

  Transplatologia kliniczna

  Urologia

  SPECJALIZACJE

  Audiologia i foniatria

  Choroby płuc dzieci

  Endokrynologia i diabetologia dziecięca

  Gastroenterologia dziecięca

  Kardiologia dziecięca

  Medycyna sportowa

  Nefrologia dziecięca

  Neonatologia

  Okulistyka

  Onkologia i hematologia dziecięca

  Otorynolaryngologia

  Otorynolaryngologia dziecięca

  Pediatria

  Psychiatria

  Psychiatria dzieci i młodzieży

  Radiologia i diagnostyka obrazowa

  Radioterapia onkologiczna

   

   

  Jolanta WROŃSKA

  Kierownik Oddziału 

  telefon: 32 2077453, fax 32 2077924   nr pokoju 453 piętro III

Kategoria: ZD_rozpoczęcie specjalizacji tryb pozarezydencki - po odpowiedniej specjalizacji - pliki do pobrania