Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

sasasas

  • Postępowanie kwalifikacyjne, które obejmujeocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe przeprowadzane jest dwa razy w roku w terminach: od 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
  • Terminy, w których możesz złożyć dokumenty: do dnia 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca do dnia 31 marca, do dnia 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 października do dnia 31 października.

  Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:

  Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację oraz realizacji szkolenia specjalizacyjnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w Ustawie  o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.; Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  Dane nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo  do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl

   

 • Krok 1

  Utwórz wniosek

  Jeśli nie posiadasz specjalizacji I° lub II° lub tytułu specjalisty, możesz rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim

   

  Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

  Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów – zwanego dalej postępowaniem kwalifikacyjnym.

  Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższych egzaminów, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  W przypadku zamiaru przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy:

  • założyć konto w SMK, dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl 
  • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia oraz weryfikacji
  • uprawnień do roli lekarz albo lekarz dentysta w SMK przez właściwą okręgową izbę lekarską, co możliwe jest za pomocą podpisania odpowiedniego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub użycie funkcjonalności złóż wniosek papierowy (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości i ew. prawem wykonywania zawodu we właściwej izbie). W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,złożyć w SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego adresowane do właściwego urzędu wojewódzkiego.

   

  Uwaga:

  Osoby, które posiadają już konto w SMK i uzyskały weryfikację uprawnień do występowania w SMK w roli lekarz/lekarz dentysta mają możliwość złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego bez konieczności powtórnego zakładania konta w SMK.

  Infolinia oraz kontakt

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem: 19 457

  W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:  smk-serwis@csioz.gov.pl

   

   

  Jakie dokumenty złożyć

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przystępując do postępowania kwalifikacyjnego lekarz lub lekarz dentysta składa o właściwego urzędu wojewódzkiego za pomocą SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego (wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego) oraz

        tryb rezydencki:

  • oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
  • informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,
  • skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" - wszystkie strony,
  • skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),
  • skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   

  Ponadto, lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa oświadczenie, właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;

  Lekarz cudzoziemiec, o którym mowa w art. 16h ust. 3 ustawy, zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego występuje w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbywanie tego szkolenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministertstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-zgode-ministra-zdrowia-na-odbywanie-specjalizacji-w-polsce

  UWAGA: 

  Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentację wskazaną powyżej wyłącznie w SMK.

  Informacja o organizowanych szkoleniach dla różnych użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) - LINK

   

  Podstawa prawna

  1. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 514 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r., poz. 602 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.)

    

  Format: Nazwa pliku:   Pobierz:
  orzeczenie lekarskie dla osób zmieniających ponownie specjalizację w trybie rezydenckim    pobierz

   

    UWAGA: 

  Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty 

  Informacja o otwieranych kierunkach specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz liczbie uruchamianych miejsc:

   - rezydenckich: https://www.gov.pl/web/zdrowie    

   - pozarezydenckich (aktualności Wydział Zdrowia): www.katowice.uw.gov.pl

   

 • Lekarz może złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym najpóźniej na 5 dni przed końcem postępowania kwalifikacyjnego.

  Lekarz może złożyć rezygnację z możliwości ubiegania się o przyznanie niewykorzystanego miejsca rezydenckiego lub pozarezydenckiego najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie możesz złożyć ponownie wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem przypadku, gdy posiadasz orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy) o istnieniu przeciwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji  orzeczenie lekarskie dla osób zmieniających ponownie specjalizację w trybie rezydenckim

 • Kontakt

   

  DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH WG DZIEDZIN MEDYCYNY

  adres e-mail: nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

   

  Pokój 449

  III piętro

  Janina Mizgała

  Maria Grzywna

  nr tel.

  32/20 77 449

  .

  .

  Pokój 450

  III piętro

  Edyta Strużek

  Przemysław 
  Ryguła-Góral

  Katarzyna Jaskólska

   nr tel.

  32/ 20 77 450

  Pokój 451

  III piętro

  Wioletta Jasica

  Anna Gumieniak

  nr tel.

  32/ 20 77 451

  .

  .

  Pokój 452

  III piętro

  Barbara Handzlik

  Halina Perzyńska

  nr tel.

  32/ 20 77 452

  .

  .

  SPECJALIZACJE

  Anestezjologia i intensywna terapia

  Choroby zakaźne

  Dermatologia i wenerologia

  Farmakologia kliniczna

  Gastroenterologia

  Genetyka kliniczna

  Ginekologia onkologiczna

  Kardiochirurgia

  Medycyna paliatywna

  Medycyna sądowa

  Mikrobiologia lekarska

  Neurologia

  Neurologia dziecięca

  Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

  Laboratoryjna diagnostyka medyczna

  Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

  Mikrobiologia medyczna

  Farmacja apteczna

  Fizyka medyczna

  Psychologia kliniczna

  Fizjoterapia

  SPECJALIZACJE

  Alergologia

  Angiologia

  Balneologia i medycyna fizykalna

  Chirurgia stomatologiczna

  Chirurgia szczękowo-twarzowa

  Choroby płuc

  Choroby wewnętrzne

  Diabetologia

  Endokrynologia

  Geriatria

  Intensywna terapia

  Kardiologia

  Medycyna pracy

  Nefrologia

  Periodontologia

  Położnictwo i ginekologia

  Protetyka stomatologiczna

  Rehabilitacja medyczna

  Stomatologia dziecięca

  Toksykologia kliniczna

  Transfuzjologia kliniczna

  Urologia dziecięca

  Zdrowie publiczne

  SPECJALIZACJE

  Chirurgia dziecięca

  Chirurgia klatki piersiowej

  Chirurgia naczyniowa

  Chirurgia ogólna

  Chirurgia onkologiczna

  Chirurgia plastyczna

  Hematologia

  Hipertensjologia

  Imunologia kliniczna

  Medycyna nuklearna

  Medycyna ratunkowa

  Medycyna rodzinna

  Neurochirurgia

  Onkologia kliniczna

  Ortodoncja

  Patomorfologia

  Perinatologia

  Reumatologia

  Seksuologia

  Stomatologia zachowawcza z endodoncją

  Transplatologia kliniczna

  Urologia

  SPECJALIZACJE

  Audiologia i foniatria

  Choroby płuc dzieci

  Endokrynologia i diabetologia dziecięca

  Gastroenterologia dziecięca

  Kardiologia dziecięca

  Medycyna sportowa

  Nefrologia dziecięca

  Neonatologia

  Okulistyka

  Onkologia i hematologia dziecięca

  Otorynolaryngologia

  Otorynolaryngologia dziecięca

  Pediatria

  Psychiatria

  Psychiatria dzieci i młodzieży

  Radiologia i diagnostyka obrazowa

  Radioterapia onkologiczna

   

   

  Jolanta WROŃSKA

  Kierownik Oddziału 

  telefon: 32 2077453, fax 32 2077924   nr pokoju 453 piętro III

Kategoria: ZD_rozpoczęcie specjalizacji tryb rezydencki - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
orzeczenie lekarskie dla osób zmieniających ponownie specjalizację w trybie rezydenckim 113.78 KB 2020-03-24 11:12:41