Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie

 • Jeżeli uważasz, że w trakcie leczenia w szpitalu lekarze postawili błędną diagnozę, zastosowali niewłaściwy lek, terapię lub popełnili inną omyłkę w wyniku czego doszło do uszkodzenia ciała lub pogorszenia zdrowia, zakażenia albo śmierci bliskiej ci osoby, możesz zgłosić się do tej komisji.

  Aby ułatwić postępowanie odszkodowawcze w przypadku popełnienia błędu medycznego i chronić prawa pacjenta w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 1 lipca 2024 r. przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim działa Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

  Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy postępowanie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. komisja nie orzeka o winie personelu medycznego, stwierdza jedynie, że dane zdarzenie medyczne miało miejsce.

  Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego możesz złożyć do Komisji właściwej ze względu na Województwo, w którym mieści się siedziba szpitala.

 • Czym jest zdarzenie medyczne?

  Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będących następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  1. diagnozy, jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
  2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
  3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

 • Krok 1

  Jak złożyć wniosek?

  Wniosek może dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości w leczeniu (czyli tzw. zdarzenia medycznego), które miało miejsce między 1 stycznia 2012 r. a 6 września 2023 r. Wniosek może dotyczyć wyłącznie leczenia szpitalnego.

  Wniosek możesz złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym dowiedziałeś się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała bądź rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. Jednocześnie wnioski mogą być składane najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  Z wnioskiem o zbadanie sprawy (czyli ustalenie zdarzenia medycznego) może wystąpić pacjent (lub jego ustawowy przedstawiciel) bądź – w przypadku śmierci – spadkobiercy pacjenta. Do wniosku dołącz dowody dotyczące przebiegu leczenia (np. dokumentację medyczną) oraz propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia

  W przypadku gdy wniosek dotyczy śmierci pacjenta musisz dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt potwierdzenia dziedziczenia oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców.

  Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie,

   

 • Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego prześlij na adres:

  Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  lub złóż osobiście w siedzibie Komisji, to znaczy w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 3 piętro pokój 459, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00.

 • ✸ Uwaga! Wnioski wraz z posiadaną dokumentacją medyczną musisz przygotować i złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach

  Załączniki do wniosku zawierające dokumentację medyczną przesyłane pocztą włóż do zamkniętej koperty zawierającej imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja medyczna – nie otwierać w obiegu wewnętrznym”.

  Do wniosku musisz dołączyć dowód jego opłacenia na kwotę 200 zł. Wpłaty możesz dokonać przelewem na rachunek bankowy:

  Śląski Urząd Wojewódzki

  NBP O/O Katowice

  67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

   

  W tytule przelewu podaj dane osobowe składającego wniosek oraz tytuł wpłaty, np. opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego.

  Wpłat możesz także dokonywać w kasach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 oraz Oddziału Zamiejscowego w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44 czynnych od poniedziałku do piątku od 8.oo do 15.oo, a we wtorek od 8.oo do 18.oo

  Jeżeli korzystasz z pomocy prawnika udziel mu pełnomocnictwa – dzięki temu będzie mógł złożyć za Ciebie wniosek i reprezentować Cię w trakcie postępowania.

 • Krok 2

  Wniosek

  WNIOSEK O USTALENIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO

  do Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Katowicach

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

   

  Wniosek należy złożyć w terminie:

  • 1 roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta
  • 3 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta
  • Najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 r.

 • Krok 3

  Postępowanie przed Komisją

  Po złożeniu wniosku spośród członków Komisji Przewodniczący wybiera czteroosobowy skład, który będzie orzekał w danej sprawie. Następnie przekazuje kopię dokumentacji do zaskarżonego szpitala, który w ciągu 30 dni musi przedstawić swoje stanowisko.

  Sprawa rozpatrywana jest w czasie posiedzeń, w których mogą brać udział obie strony (wnioskodawca i przedstawiciele szpitala). O terminach zostaną powiadomieni listownie, kalendarz posiedzeń jest też dostępny na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego. Komisja nie przeprowadza żadnych badań, podstawą wydania orzeczenia jest dokumentacja medyczna. W czasie posiedzeń strony mogą wnioskować m.in. o powołanie świadków (np. lekarzy), biegłego czy uzyskanie dodatkowej dokumentacji medycznej. Świadkowie są wzywani na kolejne posiedzenie. W przypadku powołania biegłego otrzyma on kopię akt sprawy i na jej podstawie odpowie na pytania Komisji i stron. Nie pojawi się jednak osobiście na posiedzeniu.

  Wojewódzka komisja powinna wydać orzeczenie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku dla wniosków złożnonych po 6 września 2023 r., a dla złożonych przed tą datą - 4 miesięcy. Można się od niego odwołać jeden raz, w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku wydania orzeczenia pozytywnego dla pacjenta szpital (lub jego ubezpieczyciel) przedstawia propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Oprócz tego musi zwrócić Ci 200 zł opłaty za złożenie wniosku. Jeśli zgodzisz się na przyjęcie odszkodowania zaproponowanego przez podmiot leczniczy lub ubezpieczyciela, oznacza to rezygnację z wszelkich innych roszczeń np. w postępowaniu cywilnym.

  Możliwe, że zaproponowane odszkodowanie nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujące – możesz wtedy skierować sprawę do sądu. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wtedy, gdy szpital nie jest ubezpieczony od zdarzeń medycznych i sam musi pokryć koszt odszkodowania.

  Jeżeli Komisja orzeknie o braku zdarzenia medycznego nie otrzymasz zwrotu opłaty za złożenie wniosku. Dodatkowo musisz opłacić koszty podróży, noclegu i utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych na świadków oraz koszty sporządzenia opinii przez biegłego (od 300 do 450 zł za opinię w zależności od stopnia naukowego biegłego).

 • KONTAKT

  Beata BRONISZ

  Inspektor

  e-mail zdarzeniamedyczne@katowice.uw.gov.pl telefon wew. 457  tel. zewn.: 32 2077457, nr pokoju 459

  Wioleta KACPRZAK

  Inspektor wojewódzki

  e-mail zdarzeniamedyczne@katowice.uw.gov.pl telefon wew. 457  tel.zewn.: 32 2077457, nr pokoju 459

  Alina TARCZOŃ-BORSA

  Kierownik Oddziału

  e-mail zdarzeniamedyczne@katowice.uw.gov.pl  telefon wew. 458 tel.zewn.: 32 2077458, nr pokoju 458

Kategoria: ZD_zdarzenia medyczne - pliki do pobrania