Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Repatriant

Ważne

Termin załatwienia sprawy

O rezultacie załatwienia sprawy zostaniesz powiadomiony listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź bezpośrednio w siedzibie Urzędu.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji możesz złożyć do do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców