Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Repatriant

Dokumenty

Wniosek o uznanie za repatrianta wraz z aktualną wyraźną fotografią o wymiarach 5cm x 4cm sporządzony w języku polskim według obowiązującego wzoru (formularz wniosku znajdziesz poniżej). Do wniosku powinieneś dołączyć:

  • Decyzję konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia. Osoba nieposiadająca przedmiotowej decyzji dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie.
  • Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
  • Skrócony odpis aktu urodzenia.
  • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny.
  • Życiorys.
  • Poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu.
  • Zaświadczenie, że pobierała naukę w szkole wyższej oraz odpis dyplomu.
  • Zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

 

Wniosek możesz złożyć w:

- Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ul. Jagiellońska 25 (kancelaria pok. 119),
- Oddziale w Bielsku- Białej ul. Piastowska 40 (kancelaria pok. nr 214a),
- Oddziale w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 (kancelaria pok. nr 67).

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców