Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Rodzina 500+

Informacje o Programie Rodzina 500 Plus

 • Międzynarodowa Koordynacja Świadczeń

 • Program Rodzina 500 Plus

  Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

  Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej. W związku z powyższym, świadczenie wychowawcze przysługuje np. babci dziecka tylko wtedy gdy jest opiekunem prawnym i nie jest rodziną zastępczą. Jeśli została ustanowiona rodziną zastępczą dla dziecka, to na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługuje jej dodatek wychowawczy
  w wysokości świadczenia wychowawczego – tj. także w wysokości 500 złotych miesięcznie. Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

  Ważne!  Rodziny po rozwodzie

  Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) – oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

 • Wniosek o świadczenie wychowawcze od kiedy i gdzie złożyć

  • Od 1 lipca 2019 r. e-wniosek można złożyć przez Internet: za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia” (mrpips.gov.pl), systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz profil zaufany, lub osobiście w gminie. Wypełniony wniosek można także przesłać do gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Świadczenie z rządowego Programu „Rodzina 500+” zostanie wypłacone bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w inny, dogodny dla rodziców sposób przewidziany w danej gminie.

  Ważne ! Przed wysłaniem wniosku sprawdź czy są poprawnie wpisane wszystkie dane.

  * Ważne ! Nie zapomnij podpisać wniosku.

 • Uzyskanie świadczenia na dziecko od 1 lipca 2019 r.

  • Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku od 1 lipca – do 30 września 2019 r., oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca.
  • Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września 2019 r.), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane od października.

 • Terminy wypłat przyznanego świadczenia

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 • *Ważne ! Ile wniosków trzeba złożyć ?

  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września 2019 r.)

  Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

 • Uwaga !!! Zmiany w okresach świadczeniowych.

  Począwszy od 2021 roku ( czyli od okresu świadczeniowego 2021/2022):

  • prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 • PROGRAM RODZINA 500+

  Ważne ! zmiany w programie Rodzina 500 plus:

  • Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde dziecko, także pierwsze do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

  • Od 1 lipca 2019 r.  rodzice nowo narodzonego dziecka będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku, a pieniądze otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  • Od 1 lipca 2019 r. możliwe będzie przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. W celu zachowania ciągłości świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

  • Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze wypłacane będzie także na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

  • Zmienią się też okresy rozliczeniowe i termin ubiegania się o 500 plus. Moment składania wniosku z lipca na luty, a okres świadczeniowy, który obecnie trwa od października do września ma trwać od czerwca do maja. Zmiany wejdą jednak dopiero w 2021 roku. W bieżącym 2019 roku, rodzice składają wnioski tak jak dotychczas od 1 lipca 2019 r. drogą internetową, a od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

  • Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza także likwidację czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy w takich przypadkach.

  • Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub
   w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

  *Ważne ! Sprawy związane z świadczeniem wychowawczym 500 plus rozpatrywane są w Twojej gminie/mieście

 • „Rodzina 500+” a inne świadczenia

   Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

  • Prawo

   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 924).

   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000924

  • Infolinia 500+

   Kontakt

   WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

   ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI ŚWIADCZEŃ SKIEROWANYCH DO RODZINY

   Łukasz KASPERKIEWICZ

   tel. 32 2077828

   tel. 32 2077844

   email : kasperkiewiczl@katowice.uw.gov.pl

  Kategoria: Rodzina 500 plus - Program Rodzina 500+

  Nazwa pliku Wielkość Data dodania
  Realizatorzy 500+ Excel 174.58 KB 2019-06-27 14:16:52

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny