Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

ZWROT OPŁATY PASZPORTOWEJ

Zwrot opłaty paszportowej tzn. opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego następuje na wniosek jeżeli:

  • mimo zapłacenia opłaty - nie złożono wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego,
  • opłatę zapłacono nienależnie (omyłkowo).

Opłata paszportowa (w wyżej wymienionych przypadkach) nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc o końca roku, w którym dokonano opłaty.

Wymagane dokumenty:
1.
Wniosek o zwrot opłaty paszportowej;

Wniosek o zwrot opłaty paszportowej powinien zawierać:

  • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko), numer PESEL, adres (z kodem pocztowym) oraz podpis wnioskodawcy,
  • informację w jakiej formie ma nastąpić zwrot:

                 -  przekazem pocztowym na wskazany adres w kraju: imię, nazwisko, adres (z kodem pocztowym) osoby, dla której ma zostać zrobiony zwrot lub
                 -  przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy w kraju: numer konta bankowego (26 cyfr), imię, nazwisko, adres (z kodem pocztowym) właściciela konta bankowego lub
                 -  gotówką w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

2. Dowód zapłaty opłaty paszportowej w oryginale; dowód może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Wyżej wymienione dokumenty można składać na jeden z poniższych sposobów:

  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - tylko gdy dowód zapłaty ma formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;
  • za pośrednictwem poczty na adres jednostki paszportowej na terenie województwa śląskiego;
  • bezpośrednio w jednostce paszportowej na terenie województwa śląskiego, w godzinach jej pracy.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwanydo ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Zwrot opłaty paszportowej jest dokonywany w terminie do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców