Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

UTRATA PASZPORTU

UTRATA dokumentu paszportowego to fizyczna utrata dokumentu przez osobę, dla której został sporządzony - w wyniku zagubienia lub przestępstwa, np.: kradzieży.

 

ZNISZCZENIE dokumentu paszportowego to zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.


Jeżeli Twój paszport uległ zniszczeniu lub utraciłeś go, masz obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy Urząd Wojewódzki, a jeśli przebywasz za granicą – Konsulat RP. Zgłoszenia dokonaj osobiście. Zabierz ze sobą dowód osobisty a w razie jego braku, inny dokument ze zdjęciem.

Odnaleziony paszport nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany. Jeżeli odnalazłeś swój paszport nie możesz się nim już więcej posługiwać. Zgłoś jednak fakt odnalezienia w Urzędzie Wojewódzkim.

Jeżeli znalazłeś dokument paszportowy innej osoby, jesteś zobowiązany do przekazania tego dokumentu do najbliższego Urzędu Wojewódzkiego lub Policji.

 

Dokument paszportowy traci ważność:

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego
  • z dniem śmierci jego posiadacza
  • po upływie 60 dni od zmiany danych w nim zamieszczonych (nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL) tzn. od sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa lub też od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych.

Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca paszport osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w momencie sporządzania aktu zgonu lub w późniejszym terminie w Urzędzie Wojewódzkim (razem z odpisem aktu zgonu – do wglądu).

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców