Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

PASZPORT DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

 • Krok I

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka

  Wniosek paszportowy dla dziecka możesz złożyć w dowolnym punkcie paszportowym (gdzie złożyć wniosek).

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka jest składany osobiście przez:

  • rodziców lub opiekunów prawnych,
  • jednego z rodziców lub opiekunów prawnych,

  Drugi (nieobecny) rodzic powinien poprzez złożenie oświadczenia woli wprost wyrazić zgodę na wydanie dziecku dokumentu paszportowego.

  Zgoda drugiego  rodzica na wydanie dziecku dokumentu paszportowego nie może być dorozumiana lub nadinterpretowana przez urzędnika punktu paszportowego z pełnomocnictwa drugiego (nieobecnego) rodzica do wyrobienia paszportu dla dziecka czy też z upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka i odebrania go/załatwiana spraw paszportowych w organie paszportowym.

  Zgoda na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka zawiera:

  imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL – datę urodzenia, oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica / opiekuna prawnego wyrażającego zgodę;

  imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL – datę urodzenia dziecka, którego dotyczy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

  Dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne przy składaniu wniosku paszportowego.

   

 • Krok II

  Wymagane dokumenty

  Skompletuj wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka - pomocny będzie poniższy wykaz:
             wypełniony drukowanymi literami wniosek, który możesz pobrać nieodpłatnie w punkcie paszportowym - nie drukuj wniosku paszportowego ze strony internetowej. W pkt 14 wniosku rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na wydanie dziecku dokumentu paszportowego. PAMIĘTAJ, ABY ZGODĘ PODPISAĆ W OBECNOŚCI PRACOWNIKA PUNKTU PASZPORTOWEGO (przykład prawidłowo wypełnionego wniosku),
             kolorowa fotografia dziecka wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy (dowiedz się jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie paszportowe),
             dowód uiszczenia opłaty paszportowej (sprawdź ile zapłacisz za paszport),
             ważny dotychczasowy paszport dziecka, jeśli taki dokument Twoje dziecko posiada.

  Jeżeli wniosek składa jeden z rodziców należy ponadto złożyć jeden z następujących dokumentów:
             zgodę drugiego z rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym i poświadczonej za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza,
             zgodę drugiego z rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych),
             orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę drugiego rodzica,
             orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu dokumentu paszportowego dla dziecka,
             akt zgonu drugiego rodzica,
             zupełny odpis aktu urodzenia, gdy ojciec nieznany.

   Składając wniosek o wydanie paszportu dla dziecka musisz pokazać swój ważny dokument tożsamości, tzn.:dowód osobisty lub paszport.

  Pracownik punktu paszportowego może poprosić Cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np: odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli będzie miał wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa dziecka lub w dokumentach, które przedstawisz będą rożbieżności w danych.

 • Krok III

  Odbiór paszportu dla dziecka

  Stan realizacji paszportu dziecka możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl wpisując numer sprawy znajdujący się na potwierdzeniu złożenia wniosku.

  Możesz też skorzystać z usługi powiadamiania o gotowości paszportu do odbioru - wystarczy podczas składania wniosku w pkt 12 wniosku dziecka wpisać swój numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Dzięki temu będziesz mógł odebrać paszport niezwłocznie po jego dostarczeniu do punktu paszportowego.

  Dziecko nie musi być obecne przy odbiorze paszportu - jego paszport może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych w punkcie paszportowym, w którym został złożony wniosek paszportowy. Weź ze sobą swój ważny dokument tożsamości tzn. dowód osobisty lub paszport, gdyż będziesz go musiał okazać przy odbiorze paszportu dla dziecka. 

  Jeśli Twoje dziesko ma poprzedni paszport to przynieś go do punktu paszportowego, gdzie pracownik fizycznie anuluje paszport i zwróci go. Jeśli w paszporcie są ważne wizy - koniecznie poinformuj o tym pracownika punktu aby ten nie przedziurkował stron zawierających wizy.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców