Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

DRUGI PASZPORT

Drugi paszport

W wyjątkowych sytuacjach dot. osoby wnioskującej o paszport, w szczególności uzasadnionych:

  •  względami ochrony życia i zdrowia tej osoby,
  • poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej,
  • posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa,
  • względami bezpieczeństwa państwa

po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport, z tym że okres jego ważności wynosi
2 lata od daty jego wydania. Za wydanie drugiego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 280 zł.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w decyzji administracyjnej wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. W przypadku gdy jesteś zaiteresowany uzyskaniem drugiego paszportu - skontaktuj się z Ministerstwem.

Jeśli otrzymałeś decyzję ministra wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, wniosek o jego wydanie możesz złożyć do ministra właściwego ds.wewnętrznych albo w wybranym przez siebie punkcie paszportowym w  kraju, a zagranicą  - do konsula.


Wniosek o drugi paszport musisz złożyć przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania decyzji ministra wyrażającej zgodę na wydanie drugiego paszportu, gdyż po tym czasie decyzja wygasa.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców