Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

DANE ZAWARTE W PASZPORCIE, OKRESY WAŻNOŚCI

Dane zawarte w paszporcie, okresy ważności.

 

Paszport i paszport tymczasowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie i tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

 

W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy i podpis posiadacza
 • datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego,
 • serię i numer dokumentu paszportowego,
 • numer PESEL,
 • nazwę organu wydającego,
 • dane biometryczne (wizerunek twarzy, odciski palców).

 

W dokumencie paszportowym wydawanym osobie, która:

 • nie ukończyła 13 lat,
 • ukończyła 13 lat, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie,

 nie zamieszcza się podpisu posiadacza.


W dokumencie paszportowym wydawanym osobie:

 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

 nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.Dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy są umieszczane w mikroprocesorze paszportu od 28 sierpnia 2006 r., a od 29 czerwca 2009 r. umieszczane są również odciski palców.

 

 

Okresy ważności paszportów i paszportów tymczasowych

Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

WIEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

TERMINY WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

PASZPORT

PASZPORT TYMCZASOWY

do 13 roku życia

5 lat (od daty jego wydania)

przez okres w nim wskazany, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy

powyżej 13 lat

10 lat (od daty jego wydania) 

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców