Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

 • Jeśli jesteś ratownikiem medycznym...

  ... Twoim obowiązkiem jest doskonalenie zawodowe.

  • doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych okresami edukacyjnymi
  • okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego
  • doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: kursy doskonalącego, seminarium i samokształcenie
  • dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończony egzaminem
  • przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego
  • karta doskonalenia zawodowego wraz z wymaganymi wpisami oraz dokumentami stanowi podstawę do zaliczenia okresu edukacyjnego
  • ratownik medyczny załącza do karty doskonalenia dokumenty potwierdzające zrealizowanie danej formy doskonalenia zawodowego

  Jeśli chcesz otrzymać kartę doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego to:

 • Potrzebne dokumenty

  Pierwsza karta

  • poprawnie wypełniony wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego

  Kolejna karta

  • poprawnie wypełniony wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego
  • oryginał karty doskonalenia zawodowego z zakończonego okresu edukacyjnego
  • certyfikaty potwierdzające odbycie form kształcenia (do wglądu, jeśli nie zostały one wpisane w karcie doskonalenia zawodowego przez organizatora)

  UWAGA!

  Ratownicy medyczni, których okres edukacyjny skończył się 31 grudnia 2018 roku lub wcześniej uzyskują potwierdzenie zaliczenia okresu edukacyjnego u pracodawcy, a następnie przesyłają do urzędu wojewódzkiego oryginał zatwierdzonej karty doskonalenia zawodowego oraz certyfikaty potwierdzające odbycie form kształcenia do wglądu (jeśli nie zostały one wpisane w karcie doskonalenia zawodowego przez organizatora) wraz z wnioskiem o wydanie kolejnej karty doskonalenia zawodowego.

  Ratownicy medyczni, których okres edukacyjny skończył się 31 grudnia 2019 roku lub później uzyskują potwierdzenie zaliczenia okresu edukacyjnego u wojewody - należy przesłać do urzędu wojewódzkiego oryginał karty doskonalenia zawodowego oraz certyfikaty potwierdzające odbycie form kształcenia (jeśli nie zostały one wpisane w karcie doskonalenia zawodowego przez organizatora) wraz z wnioskiem o wydanie kolejnej karty doskonalenia zawodowego.

 • KROK I

  Wypełnij wniosek

  Wypełnij wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego.

 • KROK II

  Złóż wniosek

  Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną preferowanym sposobem dostarczenia dokumentów jest wysłanie ich pocztą.

  Dokumenty można przesłać na adres:

  Oddział ds. Ratownictwa Medycznego - Wydział Powiadamiania Ratunkowego

  Śląski Urząd Wojewódzki

  ul. Jagiellońska 25

  40-032 Katowice

  lub wrzucić do skrzynki podawczej tut. Urzędu, która znajduje się przy wejściu do budynku od strony ulicy Jagiellońskiej.

 • KROK III

  Termin załatwienia sprawy

  Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

 • KROK IV

  Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

  Informacja o załatwieniu sprawy przekazywana jest telefonicznie bądź drogą listową.

  Przerwanie postępowania w sprawie skutkuje zawsze pisemną lub telefoniczną prośbą o uzupełnienie braków w dokumentacji.

 • Utrata książeczki doskonalenia zawodowego ratownika medycznego

  Jeśli Twoja książeczka doskonalenia zawodowego uległa zniszczeniu lub utraciłeś ją, powinieneś ponownie wypełnić wniosek o wydanie książeczki oraz dołączyć prośbę o wydanie duplikatu - postępuj wg powyższych kroków.

 • Kontakt

  W razie pytań proszę kontaktować się z pracownikami Oddziału ds. Ratownictwa Medycznego

  tel. (32) 606 31 39

Wydział Powiadamiania Ratunkowego