Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Mandaty

Windykacja mandatów karnych kredytowanych

 1. Jeżeli zostałeś ukarany mandatem karnym kredytowanym (do 31 grudnia 2015 r.) powinieneś był go zapłacić w terminie 7 dni.
 2. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od daty ukarania skutkuje skierowaniem należności do egzekucji administracyjnej - wystawienie tytułu wykonawczego i skierowanie go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 3. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego należność z tytułu mandatu karnego kredytowanego wraz z kosztami egzekucyjnymi należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego.
 4. Po odebraniu tytułu wykonawczego, w uzasadnionych przypadkach można wnieść zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne. Na zarzuty przekazane za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego odpowiada wojewoda w formie postanowienia. Jednocześnie organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. Na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela (wojewody) przysługuje zażalenie. W przypadku nie zgłoszenia zażalenia w terminie 7 dni od daty doręczenia, postanowienie staje się prawomocne. Organ egzekucyjny po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów.
 5. Dodatkowe informacje:
  • W sprawach związanych z mandatami karnymi kredytowanymi nałożonymi do 31 grudnia 2015 r. wyjaśnień udzielają pracownicy Oddziału ds. Dochodów Budżetowych w Biurze Organizacyjno-Budżetowym - pok. 313, pod numerem tel: 32 20 77 313.
  •  W sprawach dotyczących mandatów karnych kredytowanych nałożonych po 01 stycznia 2016 r. informacji udzielają pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, nr telefonu (infolinia): 77 407 45 50.
  • Ukarany mandatem karnym kredytowanym nałożonym po dniu 01 stycznia 2016 r. powinien dokonać wpłaty w ciągu 7 dni od daty nałożenia grzywny na konto: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu NBP O/O Bydgoszcz 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000.

✸ Uwaga! W określonych przypadkach możesz wystąpić do Wojewody o udzielenie ulgi w spłacie mandatów nałożonych do 31.12.2015 r.

Biuro Organizacyjno-Budżetowe