Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

 • I

  Kogo dotyczy

  Jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy:

  - u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub

  - u innego pracodawcy użytkownika, lub

  - na innych warunkach niż określone w posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę tj.:  inne stanowisku, najniższe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • zał. Nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – wypełniony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

 • III

  WAŻNE

  Nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

  - zmiana siedziby lub zmiana miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

  - przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,

  - zastąpienie umowy cywilnoprawnej umowa o pracę,

  - zmiana nazwy stanowiska na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu jego obowiązków,

  - zwiększenie wymiaru czasu pracy , przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia.