Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na teryrorium RP

 • I

  WAŻNE INFORMACJE

  1. OBYWATELE UKRAINY

  Pracodawca nie musi składać do Wojewody wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca - obywatela Ukrainy, który już przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie:

  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), wszyscy obywatele Ukrainy, którzy już przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, bez względu na podstawę prawną ich pobytu w Polsce, są uprawnieni do podjęcia pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię 22 245 61 05 dla pracodawców, którzy będą mieli pytania dotyczące zgłaszania ofert pracy dla obywateli Ukrainy. Pytania będzie można kierować również drogą mailową na adres: pracaua@mrips.gov.pl


  2. KRYTERIA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

  Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 13/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/414/akt.pdf


  3. LISTA ZAWODÓW ZWONIONYCH Z INFORMACJI STAROSTY

  W celu zwiększenia stosowania ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, wprowadzono wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.


  4. PRACA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

  Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2022 r., poz. 91). oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na podstawie których pracę mogą wykonywać obywatele sześciu państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, ulegają wydłużeniu z 6 do 24 miesięcy.

 • II

  Kogo dotyczy sprawa

  Należy uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium RP, w przypadku gdy cudzoziemiec:

  1.
  wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ A);

  2.
  wykonuje pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub prowadzeniu praw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (typ B);

  3.
  wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym (typ C);

  4.
  wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa) (typ D);

  5.
  wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym w innym celu niż wskazany w pkt 2-4 (typ E).

 • III

  Dokumenty i opłaty

  Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dołącza do wniosku:

  1.
  oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku);
  2.
  dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
  3. dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
  4. umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;
  5. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  6. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
  7. informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana;
  8. kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
  9. dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
  10. dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;
  11. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
  12. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
  13. dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy;
  14. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu A – jeżeli informacja starosty była wymagana;
  15. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
  16. pełnomocnictwo dla osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do reprezentowania pracodawcy zagranicznego przed organami, o których mowa w art.88f ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C,D lub E;
  17. dowód wpłaty (imię i nazwisko cudzoziemca), o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy:
        50 zł – w przypadku wniosku na wykonywanie pracy w okresie do 3 miesięcy,
       100 zł – w przypadku wniosku na wykonywanie pracy w okresie powyżej 3 miesięcy,
       200 zł – w przypadku wniosku typu D,
       Wniosek o przedłużenie zezwolenia - 50% powyższych kwot.

  Opłatę należy uiścić gotówkowo w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach lub bezgotówkowo na rachunek: 

  Śląski Urząd Wojewódzki
  NBP O/O Katowice
  67 1010 1212 0053 4022 3100 0000 

    

  Do wniosku należy dołączyć kopie z oryginałami do wglądu dokumentów, o których mowa w pkt 2-4, 6-7, 9-17 lub ich odpisy, jeżeli zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

  W przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, tj. jeden ze wspólników spółki cywilnej. W związku z tym, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pracę powinien wystąpić uprawniony wspólnik (lub wspólnicy) do reprezentowania pracodawcy zbiorowego (spółki cywilnej). Wypełniając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, w pkt. 1.1, 1,2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 należy podać dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą a nie dane spółki cywilnej.  Przedłużenie zezwolenia na pracę:

  Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dołącza do wniosku:

  1.
  dokumenty, o których mowa w pkt 1-17;
  2. umowę zawartą między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia;
  3. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

  Ze względu na bardzo dużą liczbę wpływających do Wojewody Śląskiego wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu usprawnienia prowadzonych postępowań prosimy o składanie wraz z wnioskiem kompletu dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia. Uzupełnianie dokumentów w terminie późniejszym powoduje niezależne od organu przedłużenie terminu wydania przedmiotowego zezwolenia.
  W przypadku dołączania  dokumentów do prowadzonego lub już zakończonego postępowania prosimy o podanie nr sprawy: SOXVI.8671. ………, SOXVIa.8671...........SOV.8671…….   lub   SOVI.8671…... oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę.

 • IV

  Miejsce złożenia wniosku

  Oddział do Spraw Zezwoleń na Pracę oraz Ewidencji Zaproszeń, Obywateli Państw Członkowskich UE i Członków Ich Rodzin Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Katowicach: Jagiellońska 25, Katowice, Biuro Obsługi Klienta, pok. 161, stanowisko 3, tel. 32 606 32 32, 32 20 77 615, 32 605 86 44,
  Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej: Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pok. 13 i 14, tel. 33 813 62 66,
  Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie, Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pok. 019 lub 020, tel. 34 378 20 19, 34 378 20 020

  1. Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi posiadające adres siedziby lub miejsca zamieszkania (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na terenie powiatów:

     a) bielskiego,
     b) cieszyńskiego,
     c) pszczyńskiego,
     d) żywieckiego,
     e) oraz miasta Bielsko-Biała,

  składają wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej.

  W celu złożenia wniosku lub odbioru dokumentu w Oddziale do Spraw Cudzoziemców w Bielsku-Białej należy dokonać rezerwacji przez stronę internetową - rezerwacja: https://bezkolejki.eu/suw2/


  2. Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi posiadające adres siedziby lub miejsca zamieszkania (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na terenie powiatów:

     a) częstochowskiego,
     b) kłobuckiego,
     c) lublinieckiego,
     d) myszkowskiego,
     e) zawierciańskiego,
     f) oraz miasta Częstochowy,

  składają wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie.

 • V

  Elektroniczne wnioski o zezwolenie na pracę

  Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca mają możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

  Elektroniczne zezwolenie na pracę wymaga: posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego pracodawcy. Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami przez portal praca.gov.pl

  Nazwa załącznika powinna określać rodzaj załączonego dokumentu, np.: „paszport cudzoziemca”.

  W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy również przesłać (jako załączniki do e-wniosku) podpisane elektronicznie przez pracodawcę pliki: oświadczenia pracodawcy o niekaralności oraz pełnomocnictwo.

  Nie należy drukować wniosku oraz załączników i przesyłać ich dodatkowo do urzędu.

  Uwaga! Należy wskazać formę kontaktu: praca.gov.pl lub listownie. W przypadku wskazania formy kontaktu „praca.gov.pl” zezwolenie zostanie wysłane do pracodawcy w wersji elektronicznej (wyłącznie do akt pracodawcy) i 1 egzemplarz papierowy (do przekazania cudzoziemcowi).

  Jeśli pracodawcę prowadzącego działalność gospodarczą (wpisanego do CEiDG lub REGON) reprezentuje ustanowiony przez niego pełnomocnik, wypełniając wniosek elektroniczny należy podać PESEL pracodawcy (system praca.gov.pl może domyślnie zaciągać dane z konta użytkownika, w tym nr PESEL).

 • VI