Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Zezwolenie jest wydawane w przypadku, gdy celem Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej jest  wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
  Cudzoziemiec powinien  dołączyć do wniosku informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

  O  informację starosty występuje pracodawca.

  W postępowaniu w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, zawartą na okres co najmniej 1 roku, zawierającą wysokość rocznego lub miesięcznego wynagrodzenia brutto;
  • dokumenty potwierdzające wymagania kwalifikacyjne i inne warunki, w przypadku pracy w zawodzie regulowanym, w rozumieniu  ustawy  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych;
  • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z odrębnych przepisów;
  • informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, lub
  • zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku posiadane bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub
  • dokumenty potwierdzające legalne zatrudnienie na terytorium RP przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie  ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, umowy oraz dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, tj. deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z raportami imiennymi oraz potwierdzenia przelewów składki do ZUS za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy –  w przypadku, gdy cudzoziemiec w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku wykonywał pracę dla wnioskodawcy przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na podstawie ww. oświadczenia).

 • III

  WAŻNE

  W okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tego zezwolenia:

  1) cudzoziemiec nie może rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu,

  2) cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony,

  3) cudzoziemcowi nie można wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu– bez zmiany tego zezwolenia.

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, limit udzielanych w danym roku kalendarzowym po raz pierwszy zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, który może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. W rozporządzeniu, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. Ogłoszenie osiągnięcie limitów, w danym roku kalendarzowym następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia.