Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Zezwolenie jest wydawane w przypadku, gdy celem Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej jest wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Warunkiem udzielenia zezwolenia jest posiadanie  zezwolenia na pracę  albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

   

 • II

  Dodatkowe dokumenty

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu  (np. deklaracja rozliczeniowa za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
  • dokumenty potwierdzające zapewnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
  • zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.