Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

Rezydent długoterminowy UE

 • I

  Kto może starać się o zezwolenie

  Jeżeli przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat  bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełniasz łącznie następujące warunki:

  1) posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na twoim utrzymaniu;

  2) posiadasz ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  3)
  posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego.

 • II

  Dokumenty

  Cudzoziemiec obowiązany jest:

  • przedstawić ważny  dokument podróży.  W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość,
    
  • złożyć wypełniony formularz wniosku (do pobrania poniżej) oraz dołączyć do wniosku:
    

  - 3 aktualne  fotografie -  nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

  ✸ Uwaga! Cudzoziemiec noszący  nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,

  - tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać.  Za tytuł prawny  do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać,  nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca,

  ✸ Uwaga!  Brak  któregokolwiek  z  wyżej  wymienionych  dokumentów  stanowi  brak formalny  wniosku,  który  w  przypadku  nieuzupełnienia  po  wezwaniu  przez  wojewodę prowadzącego sprawę spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

  - dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  danych  zawartych  we  wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

  - dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny, w ciągu 3 lat pobytu (lub w ciągu 2 lat pobytu na podstawie dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku np. zaświadczenie z urzędu skarbowego;

  - ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;

  - dokumenty potwierdzające wymagany, nieprzerwany, legalny pobyt w Polsce,

  - dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego takie jak:

  1. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
  2. świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim;
  3. świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   - Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się tutaj.

  - potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

   

   Zał. 1 - Formularz wniosku

   Zał. 2 - RODO Klauzula informacyjna Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

  Zał. 3 - RODO Klauzula informacyjna

 • III

  Opłaty i termin załatwienia sprawy

  Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wynosi 640zł.

  Opłatę skarbową należy uiścić gotówkowo w kasie Urzędu Miasta w Katowicach lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice:

   

  Bank PKO BP S.A.

  nr rachunku: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

   

  ✸ Uwaga! Dowód opłaty za zezwolenie należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

   

  ✸ Uwaga! Wydanie decyzji o udzielenie zezwolenia powinno zakończyć się nie później niż 3 miesiące od dnia jego wszczęcia.

   

  ✸ Uwaga! W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców