Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • Kogo dotyczy

  Zezwolenie jest wydawane w przypadku, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika obywającego staż, oraz są spełnione łącznie następujące warunki:

  - cudzoziemiec:

  1. posiada adekwatne do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne w jednostce, do której ma zostać przeniesiony przez pracodawcę macierzystego – w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty – albo dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż;
  2. posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  3. bezpośrednio przed dniem przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa był zatrudniony w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres wynoszący co najmniej: – 12 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty, – 6 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż;
  4. po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł przenieść się z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej.


  Wniosek o udzielenie pierwszego i kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy składa jednostka przyjmująca.
  Stroną postępowania  jest wyłącznie jednostka przyjmująca.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Jednostka przyjmująca obowiązana jest przedstawić:

   1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
   2. dokumenty potwierdzające zapewnienie cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
   3. umowę, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawartą w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, która określa:

    a. okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa;
    b. siedzibę jednostki przyjmującej;
    c. stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej;
    d. wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej.  W przypadku cudzoziemca obywającego staż również:

  1. umowę dotyczącą odbywania stażu w jednostce przyjmującej, która określa:

        a. program stażu;
        b. czas trwania stażu;
        c. warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu.

  Formularz wniosku