Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Zezwolenie jest wydawane w przypadku, gdy celem Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej jest wykonywanie pracy.

  Zezwolenie wydawane jest także wówczas, gdy celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki i posiadasz kwalifikacje do wykonywania pracy w tym zawodzie.

  Do wniosku o udzielenie lub zmianę  zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec powinien  dołączyć informację starosty  właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

  O informację  starosty występuje  pracodawca.

  W postępowaniu w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec.

   

   

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Cudzoziemiec obowiązany jest posiadać:

  • ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wymóg uważa się za spełniony, jeżeli cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej podstawę ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  • wynagrodzenie nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, lub
  • zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku posiadane bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, umowy oraz dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, tj. deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z raportami imiennymi oraz potwierdzenia przelewów składki do ZUS za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy – w przypadku, gdy cudzoziemiec w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku wykonywał pracę dla wnioskodawcy przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na podstawie ww. oświadczenia);
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu  ustawy  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • III

  WAŻNE !

  Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, zawody pożądane dla polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę zapewnienia efektywnego zatrudniania w zawodach, w których w skali całego kraju występują znaczące niedobory pracowników.

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, limit udzielanych w danym roku kalendarzowym zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, który może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60). 2. W rozporządzeniu, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. Ogłoszenie osiągnięcie limitów,  w danym roku kalendarzowym następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia.