Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Zezwolenie jest wydawane w przypadku, gdy jesteś obywatelem: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy i celem Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy sezonowej, u podmiotu dotychczas powierzającego wykonywanie pracy lub u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy oraz gdy:

  - wjechałeś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

  - posiadasz zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty potwierdzające źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
  • dokumenty potwierdzające zapewnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakwaterowania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).

   

  Podklasy działalności według Polskiej Klasy Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonowa dla cudzoziemców, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2348).