Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Zezwolenie jest wydawane w przypadku, gdy celem Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej. 

  Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się  również cudzoziemcowi, którego  celem pobytu jest  także  wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub  spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

   

 • II

  Dokumenty

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • CIT-8 spółki za poprzedni rok poświadczający osiągnięcie dochodu nie niższego niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub dokumenty poświadczające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w ustawie  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (deklaracja ZUS DRA wraz z raportami imiennymi) lub
  • dokumenty poświadczające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości wyżej wymienionych warunków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania); 
  • umowa o pracę wraz z zeznaniem  PIT dot. wysokości osiągniętego przez cudzoziemca dochodu za poprzedni rok lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu
  • zgoda właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych.

 • III

  WAŻNE !

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, limit udzielanych w danym roku kalendarzowym, zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, który może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.  W rozporządzeniu,  minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. Ogłoszenie osiągnięcie limitów w danym roku kalendarzowym następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia.