Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzonej  przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

   

 • II

  Dokumenty

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna;
  • pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu pokrytych ze środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli podstawą do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu będzie jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
  • dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.