Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Jeżeli jako cudzoziemiec zamierzasz podjąć lub kontynuować  na terytorium Polski  studia w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzania , w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców. Zezwolenia tego udziela się także cudzoziemcowi gdy studia te stanowią kontynuację lub  uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
  Zezwolenie jest także udzielane wtedy, gdy zamierzasz odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach i jesteś obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 144 ust 18 ustawy o cudzoziemcach.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia lub kontynuację studiów wraz z wydrukiem karty okresowych osiągnięć studenta lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii tej karty, obrazującej dotychczasowy przebieg kształcenia cudzoziemca kontynuującego studia wydane przez jednostkę prowadzącą studia;
  • dowód uiszczenia opłaty za studia (jeżeli studia są odpłatne);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych do pokrycia kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów; Wysokość miesięcznych środków , po odliczeniu kosztów zamieszkania (wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu, opłat za energię, gaz, wodę odbiór odpadów i nieczystości ciekłych jest wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca i każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa).