Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

Pobyt czasowy celem udziału w wolontariacie europejskim

 • I

  Kogo dotyczy

  Jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest  udział w programie wolontariatu europejskiego.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • Umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz zawarta z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać te świadczenia,

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych do pokrycia kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Wysokość miesięcznych środków, musi być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca i każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu,

  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa),

  • Dokument potwierdzający zapewnienie w Polsce miejsca zamieszkania,

  • Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązania cudzoziemca do powrotu, w przypadku o którym mowa w art. 337 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach.