Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • Kogo dotyczy

  Pobyt czasowy dla stażystów

  Jeżeli jako cudzoziemiec zamierzasz odbyć staż u organizatora stażu  zatwierdzonego  przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Cudzoziemiec obowiązany jest przedstawić:

  • Dokument potwierdzający ukończenie studiów w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych,

  • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych do pokrycia kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów odbywania stażu. Wysokość miesięcznych środków, musi być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca i każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu,

  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa),

  • Dokument potwierdzający zapewnienie w Polsce miejsca zamieszkania,

  • Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązania cudzoziemca do powrotu, w przypadku o którym mowa w art. 337 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach,