Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  kogo dotyczy

  Zezwolenia udziela się cudzoziemcowi, który  pozostaje w uznawanym przez prawo RP  związku małżeńskim z obywatelem RP, albo cudzoziemcowi, który jest  małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem RP  i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP,

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Jeżeli cudzoziemiec pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem RP:

  • - aktualny odpis aktu małżeństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
  • - kserokopię dowodu osobistego współmałżonka (oryginał do wglądu).
    

  Jeżeli jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP:

  • - akt urodzenia dziecka,
  • - kserokopię karty pobytu rodzica (oryginał do wglądu).
    

  Kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy udziela się również w przypadku separacji, rozwodu, owdowienia lub śmierci rodzica małoletniego dziecka, jeśli zachodzi ważny interes cudzoziemca – prawomocny wyrok rozwodu, akt stanu cywilnego potwierdzający fakt rozwodu lub akt zgonu.