Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  O udzielenie zezwolenia na  pobyt czasowy  możesz ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez  okres dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

 • II

  Kiedy udziela się lub można udzielić zezwolenia na pobyt czasowy

  1.POBYT CZASOWY I PRACA gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy,

  2. POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM  WYSOKICH KWALIFIKACJI,  gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest  wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

  3. POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA DELEGOWANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ ZAGRANICZNEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,  gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest  wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  4. POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium,

  5. POBYT CZASOWY W CELU  KSZTAŁCENIA SIĘ NA STUDIACHgdy celem pobytu cudzoziemca jest  zamiar podjęcia lub kontynuowania  na terytorium Polski  studiów w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzania , w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców. Zezwolenia tego udziela się także cudzoziemcowi gdy studia te stanowią kontynuację lub  uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  6. POBYT CZASOWY W CELU  PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH, udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac  rozwojowych w jednostce mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzonej  przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,


  7. POBYT CZASOWY DLA CZŁONKÓW RODZIN OBYWATELI RP udziela się cudzoziemcowi, który  pozostaje w uznawanym przez prawo RP w związku małżeńskim z obywatelem RP albo cudzoziemcowi, który jest  małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem RP  i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP,

  8. POBYT CZASOWY DLA CZŁONKÓW RODZIN CUDZOZIEMCÓW  udziela się cudzoziemcowi, który pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium RP na określonej podstawie albo  jest małoletnim dzieckiem tego cudzoziemca lub  małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z cudzoziemcem  zamieszkującym na terytorium RP,

  9. POBYT NA TERYTORIUM RP CUDZOZIEMCÓW BĘDĄCYCH OFIARAMI HANDLU LUDŹMI. Cudzoziemcowi, w stosunku do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi,  wydaje się zaświadczenie potwierdzające istnienie tego domniemania.  Zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi udziela się cudzoziemcowi, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:  1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2)  podjął współpracę z organem  prowadzącym postępowanie karne w sprawie przestępstwa handlu ludźmi, 3) zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie ww. przestępstwa,

  10. POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA INNE OKOLICZNOŚCI  udziela się lub można udzielić ze względu na inne okoliczności uzasadniające pobyt cudzoziemca na terytorium RP przez okres powyżej 3 miesięcy.

  11.ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA PRACĘ SEZONOWĄ udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca będącego obywatelem: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy sezonowej, u podmiotu dotychczas powierzającego wykonywanie pracy lub u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,

  12. POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika obywającego staż,

  13.
  POBYT CZASOWY W CELU KORZYSTANIA Z MOBILNOŚCI,  gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest  korzystanie z mobilności długoterminowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  14. POBYT CZASOWY DLA STAŻYSTÓWgdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest  odbycie stażu u organizatora stażu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

  15. POBYT CZASOWY DLA WOLONTARIUSZY, gdy celem pobytu cudzoziemca jest  udział w programie wolontariatu europejskiego.

  16. ZMIANA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ – gdy cudzoziemiec posiada już zezwolenia na pobyt czasowy i pracę i zamierza wykonywać pracę u innego podmiotu, u innego pracodawcy użytkownika lub na innych warunkach.

   

 • III

  Dokumenty podstawowe

  Jako codzoziemiec zobowiązany jesteś:

  • przedstawić ważny  dokument podróży.  W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
    
  •  złożyć wypełniony formularz wniosku (do pobrania poniżej) oraz dołączyć do wniosku:

  - 3  aktualne  fotografie  -   nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
   

  ✸ Uwaga! Cudzoziemiec noszący  nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
   

  ✸ Uwaga! Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów stanowi brak formalny wniosku, który w przypadku nieuzupełnienia po wezwaniu przez wojewodę prowadzącego sprawę spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

  - dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

  - potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

  Dodatkowo należy złożyć:

  W przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył –

  wraz z wnioskiem  o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć dodatkowo załącznik nr 1 (formularz do pobrania znajduje się poniżej) do wniosku, który wypełnia pracodawca.

  W przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i załacznikiem nr 1 należy złożyć dodatkowo załącznik nr 2 (formularz do pobrania znajduje się poniżej) do wniosku, który wypełnia cudzoziemiec.

   

  WAŻNA INFORMACJA !!!

   

  Od dnia 27 kwietnia 2019r. obowiązuje  nowy wzór wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. W związku z powyższym prosimy  o składanie wniosków na nowym wzorze, który jest opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( Dziennik Ustaw z 2019 roku poz. 779).  Do pobrania:

  - Formularz wniosku (nie dotyczy pkt 12 i 13)

  - Formularz wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (dotyczy pkt.16)

  - Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  - Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  - Załacznik nr 3 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (stażysta lub wolotariusz)

  - Załącznik nr 4 oświadczenie pracodawcy

  - Załącznik nr 5 - RODO Klauzula informacyjna Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

  - Załącznik nr 6 - RODO Klauzula informacyjna

 • IV

  Opłaty

  Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy wynosi 340 zł.
  Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wynosi 440 zł.
  Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wynosi 440zł.
  Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności 440 zł.
  Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosi 440 zł.
  Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową wynosi 170 zł.
  Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - 220zł.

  Opłatę skarbową należy uiścić gotówkowo w kasie Urzędu Miasta w Katowicach lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice:

   

  Bank PKO BP S.A.

  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

   

  W przypadku osób dokonujących transakcji spoza granic Polski:

  nr rachunku: IBAN: PL 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111


  ✸ Uwaga! Dowód opłaty za zezwolenie należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

   

Kategoria: CUDZOZIEMCY - Pobyt czasowy -

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Dz.U. z 2017, poz. 2348 298.95 KB 2018-01-04 14:12:32
ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA PRACĘ SEZONOWĄ 14.2 KB 2018-01-05 10:53:08
Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 79.88 KB 2022-02-22 10:40:00