Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Zezwolenie jest wydawane w celu korzystania przez cudzoziemca z mobilności długoterminowej na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

  - cudzoziemiec:

  1. posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł przenieść się z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej.  Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa jednostka przyjmująca.
  Stroną postępowania  jest wyłącznie jednostka przyjmująca.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Jednostka przyjmująca obowiązana jest przedstawić:

   1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
   2. dokumenty potwierdzające zapewnienie cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
   3. umowę, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawartą w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, która określa:

    a. okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa;
    b. siedzibę jednostki przyjmującej;
    c. stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej;
    d. wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej.

  Formularz wniosku