Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Bezpieczeństwo

Jak wykreślić budowlę ochronną ze stanu ewidencyjnego – krok po kroku

 • Informacja wstępna

  Aby wykreślić budowlę ochronną ze stanu ewidencji musisz uzyskać zezwolenie Wojewody oraz wykonać zalecenia w nim zawarte.

   

  Z ewidencji budowli ochronnych wykreślić można wyłącznie budowle ochronne trwale nienadające się na potrzeby ochrony ludności z powodu:


  1)    wydania przez nadzór budowlany pozwolenia na rozbiórkę budowli ochronnej;
  2)    wydania przez nadzór budowlany pozwolenia na rozbiórkę budynku, w którym znajduje się budowla ochronna;
  3)    wydania pozwolenia przez nadzór budowlany na zmianę sposobu użytkowania np. na przebudowę konstrukcji nośnej, powodującą niespełnienie wymagań ochronnych;
  4)    w przypadku budowli wolnostojących – usytuowania w odległości większej niż 250 metrów od miejsca stałego przebywania ludzi, którzy mają z niej korzystać;
  5)    zlokalizowania w budowli instalacji zagrażających bezpieczeństwu;
  6)    usytuowania w terenie budowli, które nie spełnia wymogów bezpieczeństwa;
  7)    uszkodzenia konstrukcji nośnej powodującego niespełnienie wymagań ochronnych, które powstało z przyczyn niezwiązanych z użytkowaniem – jeżeli remont jest technicznie niemożliwy lub ekonomicznie nieracjonalny;
  8)    zalania wodami gruntowymi lub skażenia, które powstało z przyczyn niezwiązanych z użytkowaniem – jeżeli remont jest technicznie niemożliwy lub ekonomicznie nieracjonalny.


  Brak właściwej dbałości oraz chęci utrzymywania budowli ze strony zarządców nie jest wystarczającym powodem do wykreślania budowli ze stanu ewidencyjnego, co stało się zauważalną tendencją stosowaną przez zarządców (właścicieli).  Art. 61 ustawy Prawo budowlane określa iż, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; tj.  „Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem  i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym  i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym  z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.”   

  Zgodnie z przyjętymi zasadami budowle te mogą być przeznaczone w stanie stałej gotowości obronnej państwa tj. w obecnym okresie na potrzeby mieszkańców. Zastrzeżenie odnosi się jedynie do nie dokonywania przebudów wewnątrz tych budowli (wyburzania ścian, itp.) oraz usuwania z nich zainstalowanego sprzętu schronowego.


  W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zdjęcie ze stanu ewidencyjnego budowli ochronnych należy (zgodnie z „Instrukcją postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim” wprowadzoną zarządzeniem nr 285/03 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2003 r.) zachować następujące zasady i tok postępowania:

 • Krok I

  Złóż wniosek do właściwego terenowo Szefa Obrony Cywilnej miasta lub gminy na terenie, której znajduje się wnioskowana budowla ochronna zachowując zasady opisane poniżej.

 • Krok II

  Jeśli masz zamiar zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego musisz stosować się do zasad wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, a w szczególności uzyskać zgodę od Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego (PINB) na dokonanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z Art. 71 i 71 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Twoim obowiązkiem, jako zarządcy budowli jest uzyskanie, w przypadku zamiaru zmiany celu przeznaczenia budowli ochronnej, stosownych pozwoleń, o których dowiesz się z ww. artykułów ustawy.

 • Krok III

  Dobrze, żeby wniosek poprzedzony był stosowną ekspertyzą budowlaną określającą stan techniczny budowli ochronnej. Ekspertyzę może sporządzić osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane do jej wykonania.

 • Krok IV

  Do wniosku należy załączyć Protokół z czynności kontrolnych. W skład komisji kwalifikującej budowlę do zdjęcia z ewidencji obowiązkowo powinien wchodzić przedstawiciel właściwego terenowo Szefa Obrony Cywilnej (z urzędu miasta lub gminy, na terenie której jest budowla ochronna) oraz, w miarę możliwości, Inspektor Powiatowej  Inspekcji Budowlanej.

 • Krok V

  W wyniku przeprowadzonych kontroli, o ile stan techniczny budowli kwalifikuje ją do zdjęcia z ewidencji (np. nieopłacalność remontu), wnioskować może także pracownik jednostki samorządowej. Wówczas do jego obowiązku należy nadzór nad istniejącymi w danej gminie zasobami budownictwa ochronnego (miejskiego i zakładowego).

 • Krok VI

  Po rozpatrzeniu wniosku przez Szefa Obrony Cywilnej miasta lub gminy na terenie, której znajduje się wnioskowana budowla ochronna, kierowane jest pismo do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem starosty. W piśmie uwzględnione jest czy składany wniosek jest zasadny i czy uzyskał poparcie właściwego terenowo Szefa Obrony Cywilnej. Szef Obrony Cywilnej starostwa zobowiązany jest także w piśmie kierowanym do Wojewody wyrazić swoją opinię.

 • Krok VII

  Jeżeli, według uznania właściwego terenowo Szefa Obrony Cywilne, istnieją inne rozwiązania niż usunięcie z ewidencji (np. przeklasyfikowanie ze schronu na ukrycie), to taką informację umieszcza się w piśmie przesyłanym do starosty. Starosta ustosunkuje się do ww. informacji i przekaże swoją propozycję w piśmie do Wojewody.

 • Krok VIII

  W przypadku wykreślenia z ewidencji i przeznaczeniu pomieszczeń budowli na inny cel należy każdorazowo rozważyć, czy nie zaplanować tych pomieszczeń w sytuacji podwyższania stanów gotowości obronnej do tzw. przeznaczenia na budowle do doraźnego przygotowania.

 • Krok IX

  Ponadto należy przedstawić propozycję w zakresie ewentualnego zagospodarowania zdemontowanych urządzeń schronowych np. zamontowanie ich, o ile spełniają wymogi techniczne w innej  budowli ochronnej, przyjęcia na magazyn sprzętu Obrony Cywilnej, bądź wybrakowania, w sytuacji gdy sprzęt ten nie nadaje się do dalszego użytkowania.

 • Krok X

  Jeśli uzyskałeś zgodę na zdjęcie budowli ochronnej z ewidencji masz obowiązek wykonać zalecenia zawarte w zezwoleniu Wojewody.

 • Krok XI

  Pracownik nadzorujący zadania obrony cywilnej w jednostce samorządowej przekazuje niezwłocznie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informację:

  a)    o sposobie zrealizowania zaleceń w postaci:
  •    jeżeli zdemontowany sprzęt trafia na magazyn sprzętu Obrony Cywilnej – dowód przyjęcia,
  •    jeżeli będzie wybrakowany – stosowny protokół wybrakowania oraz dokument przekazania na złom,
  •    jeżeli sprzęt pozyskany po zlikwidowanej budowli będzie zamontowany w innej budowli – protokół zamontowania wraz z podaniem nr ewidencyjnego budowli, w której go zamontowano;


  b)    w przypadku sprzedaży lub zmiany administratora, właściciela, zarządcy:
  •    budynku w podpiwniczeniu, którego znajduje się budowla ochronna,
  •    placu z zabudowaną na nim budowlą ochronną,
  •    zakładu pracy, na terenie którego znajdują się budowle ochronne.

 • Pamiętaj

  Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:


  •    Protokół z komisyjnego przeglądu budowli wraz z opisem przyczyny zdjęcia ze stanu oraz opisem stanu technicznego. W przeglądzie obowiązkowo powinien uczestniczyć pracownik jednostki samorządowej odpowiedzialny za nadzór nad zasobami budownictwa ochronnego oraz, w miarę możliwości, inspektor z Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego (PINB),
  •    Charakterystyka budowli ochronnej
  •    KARTA
  •    Opis, o ile zachodzi potrzeba wynikająca z oceny zagrożenia, jakie pomieszczenia zostaną wydzielone na budowlę ochronną do doraźnego przygotowania w miejsce zlikwidowanej (niesprawnej) budowli.

 • Informacja końcowa

  Jeśli potrzebujesz uzyskać dodatkowych informacji zwróć się do właściwego terenowo (do obszaru, na którym znajduje się budowla ochronna) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta bądź Gminy lub pracownika realizującego zadania związane z Obroną Cywilną na danym terenie.

Kategoria: BEZPIECZEŃSTWO - Budowle ochronne

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Charakterystyka budowli ochronnej 30 KB 2017-03-30 12:00:34
Karta budowli ochronnej 40 KB 2017-03-30 12:02:42
platforma ePUAP 12.54 KB 2018-10-17 13:47:05

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego