Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

CUDZOZIEMCY - USPRAWNIENIA W PROWADZENIU POSTĘPOWAŃ - REKOMENDACJE

CUDZOZIEMCY - USPRAWNIENIA W PROWADZENIU POSTĘPOWAŃ - REKOMENDACJE

W celu usprawnienia prowadzenia postępowań w zakresie wydawania zezwoleń pobytowych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Oddziale w Katowicach,  Bielsku-Białej i Częstochowie od  1 lutego 2023 roku rekomendujemy następujące działania:

 

  1. CELEM USPRAWNIENIA PROCESU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ POBYTOWYCH JEST: 
  1. Skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie wnioskowanego zezwolenia pobytowego.
  2. Skrócenie czasu obsługi cudzoziemców w Biurze Obsługi Klienta.
  3. Usystematyzowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji (CHECKLIST).

  1. RODZAJE WNIOSKÓW OBJĘTYCH USPRAWNIENIEM PROCESU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ POBYTOWYCH:
  1. Zezwolenie na pobyt czasowy.
  2. Zezwolenie na pobyt stały.
  3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 III. ZASADY DOT. USPRAWNIENIA PROCESU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ POBYTOWYCH:

 

  1. Wniosek musi być prawidłowo wypełniony w portalu internetowym Modułu Obsługi Spraw dostępnym pod adresem: mos.cudzoziemcy.gov.pl (dotyczy wniosków na pobyt czasowy oraz stały), a następnie wydrukowany i złożony z kompletem wymaganych dokumentów w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach lub w jednym z oddziałów w Bielsku-Białej lub Częstochowie.

WAŻNE! od 1 lutego 2023 r. ww. trybem objęte będą TYLKO wnioski wypełnione  w ww. portalu internetowym Modułu Obsługi Spraw, a następnie wydrukowane i złożone do urzędu z kompletem wymaganych dokumentów.

          2. Wniosek musi być kompletnie wypełniony, jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy strony postępowania należy wpisać "nie dotyczy",

          3. Brak wypełnienia wszystkich rubryk oznacza, że wniosek nie zostanie objęty usprawnioną procedurą wydawania zezwoleń pobytowych.

          4. Do wniosku muszą być bezwzględnie dołączone wszystkie wymagane dokumenty ułożone zgodnie z CHECKLIST stanowiącą załącznik NR 1.

          5. BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMAGANYCH DOKUMENTÓW Z CHECKLIST lub FOTOGRAFII lub OPŁATY SKARBOWEJ lub PODPISU NA WNIOSKU lub NIEWYPEŁNIENIE WNIOSKU ZGODNIE ZE WZOREM OZNACZA, ŻE WNIOSEK NIE ZOSTANIE OBJĘTY USPRAWNIONYM PROCESEM WYDAWANIA ZEZWOLEŃ POBYTOWYCH.

          6. We wniosku MUSI być wpisany adres faktycznego pobytu. Miejsce pobytu w innym województwie oznacza, że wniosek zostanie przekazany zgodnie z właściwością miejscową.

           7. Jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres pobytu wskazany we wniosku należy dołączyć oświadczenie o adresie do korespondencji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik NR 2,

           8. Informacja o terminie do złożenia odcisków linii papilarnych zostanie wysłana listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany we wniosku lub adres do korespondencji zgodny z oświadczeniem lub adres ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

           9. BRAK JEST MOŻLIWOŚĆI wyboru lub zmiany wyznaczonego przez Urząd terminu do uzupełnienia braków formalnych .

           10. Terminy będą wyznaczane zgodnie z kolejnością wpływu kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków do Urzędu (wg daty stempla Kancelarii tut. Urzędu).

           11. Nie zgłoszenie się do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPOZNANIA.

           12. Brak wysłania wezwania przez Urząd do osobistego zgłoszenia się w celu złożenia odcisków linii papilarnych, w terminie  do 60 dni od dnia złożenia wniosku oznacza, że wniosek nie przeszedł pozytywnej weryfikacji i nie zostanie rozpatrzony w niniejszym trybie.

           13. Podczas wizyty w Urzędzie podczas składania odcisków linii papilarnych cudzoziemiec MUSI POSIADAĆ przy sobie wszystkie dokumenty w ORYGINALE, w celu potwierdzenia dołączonych do wniosku kopii za zgodność.

            14. WAŻNE! Należy poinformować Urząd o każdej zmianie miejsca pobytu i adresu do korespondencji zgodnie z załącznikiem NR 3.

           15. Obsługa cudzoziemców w ramach wprowadzonych usprawnień odbywa się w siedzibie Urzędu w Katowicach oraz Oddziałach w Częstochowie i Bielsku-Białej, zgodnie z miejscem zamieszkana cudzoziemca wg powiatów (szczegółowa informacja o obsłudze cudzoziemców zamieszczona na stronie Urzędu):

                                https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/cudzoziemcy/wazne-5

WAŻNE! ! !  Wniosek złożony niezgodnie z miejscem zamieszkania zostanie przekazany do właściwego Oddziału.

          16. Informacje dotyczące sprawy prowadzonej można uzyskać:
w Oddziale w Katowicach: dzwoniąc na infolinię dla cudzoziemców pod nr tel.: 32/  606 32 32 lub pisząc na adres: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl,
w Oddziale w Częstochowie: dzwoniąc na infolinię dla cudzoziemców pod nr telefonu: 34/ 378 22 22 lub pisząc na adres: cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl,
w Oddziale w Bielsku-Białej: dzwoniąc na infolinię dla cudzoziemców pod nr telefonu: 33/ 813 63 36 lub pisząc na adres:cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl.

        17.
Przy w wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów można skorzystać z pomocy:
w Katowicachpunktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE stanowisko 7 i 8 w Biurze Obsługi Klienta w Katowicach, tel.: 32/ 606 33 77 lub pisząc na adres: fami-punkt@katowice.uw.gov.pl;
w Częstochowiepunktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE pok. nr 11 w Biurze Obsługi Klienta w Częstochowie tel. 34/3782-160 lub pisząc na adres: fami-punkt@czestochowa.uw.gov.pl;
- w Bielsku-Białej: punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE pok. nr 11 i 12 w Biurze Obsługi Klienta w Bielsku-Białej tel. 33/8136336 lub pisząc na adres: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl

       18. W celu usprawnienia obsługi oraz procesu przebiegu postępowania administracyjnego zawsze NALEŻY podać pełny numer sprawy.

 

zał. NR. 1 – CHECKLIST

 

zał. 1-1 – pobyt czasowy i praca

zał. 1-2 – wysokie kwalifikacje

zał. 1-3 – studia, nauka, kurs, szkolenie

zał. 1-4 - zmiana zezwolenia

zał. 1-5 - pobyt stały

zał. 1-6 - rezydent długoterminowy UE

 

zał. NR 2 – oświadczenie o adresie do korespondencji

 

zał. NR 3 – oświadczenie o zmianie adresu pobytu