Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

CUDZOZIEMCY - USPRAWNIENIA W PROWADZENIU POSTĘPOWAŃ - REKOMENDACJE

Regulamin rezerwacji internetowej

 1. Rezerwacja terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli państw trzecich mieszkających na terytorium województwa śląskiego, zgodnie z miejscem zamieszkania cudzoziemców wg powiatów:
  A)
  Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej, Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
  Cudzoziemcy spoza UE mieszkający na terenie powiatów:
  bielskiego,  cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała
  B)
  Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie,   Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa
  Cudzoziemców spoza UE mieszkających na terenie powiatów:
  częstochowskiego,  kłobuckiego,  lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego oraz miasta Częstochowy;
  C)
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój nr 161
  Cudzoziemcy spoza UE mieszkających  na terenie powiatów:
  będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, mikołowskiego,  raciborskiego,  rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego oraz miast:  Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,  Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,  Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.
  Po dokonaniu rezerwacji internetowej, bezpośrednio przed ustaloną wizytą, proszę o sprawdzenie na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, adresu przyjmowania wniosków na pobyt, z uwagi na planowaną zmianę siedziby Oddziału do Spraw Cudzoziemców w Katowicach.
 1. Obywatele Ukrainy posiadający numer PESEL ze statusem „UKR” nie mogą korzystać z rezerwacji internetowej w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce ze względu na inny tryb składania wniosków.
 2. Rezerwacja wizyty w celu legalizacji pobytu dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe dokonano rezerwację.
 3. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie. O każdej próbie przekazania rezerwacji w celu uzyskania korzyści materialnych i niosącej znamiona naruszenia prawa zostaną powiadomione organy ścigania.
 4. W przypadku złożenia wniosku w kancelarii urzędu/poprzez urząd pocztowy/ platformę ePUAP brak jest możliwości złożenia kolejnego wniosku poprzez dokonanie rezerwacji internetowej. W przypadku dokonania takiej rezerwacji zostanie ona anulowana\a wniosek nie zostanie przyjęty.
 5. W dniu zaplanowanej wizyty, należy:
  a) 15 minut przed wyznaczoną godziną przybyć do urzędu, do którego została dokonana rezerwacja internetowa,
  b) pobrać bilet z biletomatu i oczekiwać na wywołanie numeru biletu do konkretnego stanowiska,
  c) posiadać dwa egzemplarze wniosku wypełnionego w MOS (za wyjątkiem wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej, 3 zdjęcia biometryczne oraz wszystkie wymagane dokumenty. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/cudzoziemcy/fast-track .
  d) brak wypełnionego wniosku lub/i wymaganych dokumentów wraz z ich kserokopiami skutkować będzie anulacją wizyty (tym samym konieczne będzie ponowne dokonanie rezerwacji internetowej).
 6. Godzina rozpoczęcia obsługi może ulec przesunięciu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 7. Mając na względzie troskę o jak najwyższy poziom świadczonych usług oraz szacunek do innych klientów Urzędu uprzejmie prosimy o terminowe stawienie się na umówioną godzinę oraz należyte przygotowanie kompletu dokumentów. Spóźnienie powyżej 10 minut wynikające z zaniedbania będzie skutkować anulowaniem rezerwacji oraz koniecznością dokonania nowej rezerwacji internetowej, z uwagi na ustalony harmonogram przyjęcia w danym dniu wszystkich wniosków do złożenia których zostały dokonane rezerwacje internetowe.

Data obowiązywania od 04.03.2024 r.

                                                                                                                                                                           

Informacje dotyczące sprawy prowadzonej można uzyskać:
- w Oddziale w Bielsku-Białej: dzwoniąc na infolinię dla cudzoziemców pod nr telefonu: +48 780100935 lub pisząc na adres: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl
- w Oddziale w Częstochowie: dzwoniąc na infolinię dla cudzoziemców pod nr telefonu: +48 780100935 lub pisząc na adres: cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl
- w Oddziale w Katowicach: dzwoniąc na infolinię dla cudzoziemców pod nr telefonu : +48 780100935 lub pisząc na adres: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl

Przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów można skorzystać z pomocy:
- w Bielsku-Białej: punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE pok. nr 12 w Biurze Obsługi Klienta w Bielsku-Białej;
- w Częstochowie: punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE pok. nr 11 w Biurze Obsługi Klienta w Częstochowie;
- w Katowicach: punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE stanowisko  8 w Biurze Obsługi Klienta w Katowicach.


zał. NR. 1 – CHECKLIST

 

zał. 1-1 – pobyt czasowy i praca

zał. 1-2 – wysokie kwalifikacje

zał. 1-3 – studia, nauka, kurs, szkolenie

zał. 1-4 - zmiana zezwolenia

zał. 1-5 - pobyt stały

zał. 1-6 - rezydent długoterminowy UE

zał. 1-7 - inne okoliczności

zał. 1-8 - połączenie z rodziną


zał. NR 2 – oświadczenie o adresie do korespondencji