Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budownictwo - instytucje

 • Krok I

  Miejsce złożenia dokumentów

  Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres:

  Wojewoda Śląski

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub

  ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała lub

  ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

   

  albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  w Katowicach, pokój nr 122

  w Bielsku-Białej, pokój nr 14

  w Częstochowie, pokój nr 67

 • Krok II

  Dokumenty

  Do zgłoszenia należy załączyć:

  1. trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego projektanta, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu.
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  4. postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej
   w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych projektowanych rozwiązań w zakresie:
  •  linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych
  •  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
  1. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku kiedy inwestor działa przez pełnomocnika i o ile opłata ta jest wymagana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)
  2. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia (wymagany jedynie w przypadku zgłoszenia budowy sieci).

          oraz, w określonych okolicznościach,  inne dokumenty.

 • Krok III

  Formularz zgłoszenia i oświadczenia

  Załącznik 1 - zgłoszenie (wzór nieobowiązkowy, sporządzony na potrzeby inwestorów, składających zgłoszenie budowy, rozbudowy, odbudowy do Wojewody Śląskiego),

  Załącznik 2 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Załącznik 3 - informacja uzupełniająca do wniosku (....) oświadczenia o posidanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

  Załączniki dostępne  w repozytorium plików na dole strony.

 • Krok IV

  Opłata skarbowa

  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek bankowy tego organu:

  Nr konta bankowego: - 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (Urząd Miasta Katowice)

  Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia jest wymagana z chwilą złożenia zgłoszenia do organu aa-b i jedynie w odniesieniu do zgłoszenia budowy sieci. Jej wysokość, zależną od długości sieci, należy ustalić indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

  W przypadku wniesienia przez organ aa-b sprzeciwu do zgłoszenia o zwrot dokonanej opłaty skarbowej należy zwrócić się do organu podatkowego.

 • Krok V

  Procedura rozpatrywania zgłoszenia

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

  Organ administracji architektoniczno-budowlanej (aa-b) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu, a w dalszej kolejności w razie wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia bądź w przypadku upływu 21 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu, informację o braku wniesienia sprzeciwu.

  Organ aa-b, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Może również z urzędu, przed upływem wymienionego - 21 dniowego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i niezwłocznie ostemplować projekt budowlany, stanowiący załącznik do zgłoszenia, wydanie zaświadczenia wyłącza bowiem możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ aa-b w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu.

  W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ aa-b nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu, w którym organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia. W przypadku nieuzupełnienia brakujących dokumentów organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

  W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany stanowiący załącznik do zgłoszenia podlega ostemplowaniu. Organ aa-b dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

 • Krok VI

  Odwołanie

  W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wyrażającej sprzeciw inwestor może się od niej odwołać się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

  Jeżeli organ aa-b uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, w przeciwnym razie obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 • Krok VII

  Sposób dostarczenia dokumentu

  Pismo potwierdzające fakt niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wraz z 1 egzemplarzem ostemplowanego projektu budowlanego organ aa-b przesyła bezzwłocznie inwestorowi i Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Inwestor może wymienione pismo i ostemplowany projekt odebrać w siedzibie organu aa-b.

 • Krok VIII

Kategoria: Budownictwo - Zgłoszenie budowy / rozbudowy / odbudowy z projektami - pliki do pobrania

Powiązane usługi