Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

k
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH
 
Do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie wskazanym poniżej:

1. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie albo poprzez internetowy system rezerwacji http://rezerwacja.slask.eu, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych w pkt 10. W pozostałych zakresach pod wskazanymi numerami telefonów w pkt 9.
Powyższe nie dotyczy obsługi paszportowej w niektórych lokalizacjach wskazanych w pkt 8 ust. 1.

2. Urząd prowadzi obsługę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w wydłużonych godzinach pracy we wtorek, z uwzględnieniem informacji szczegółowych określonych w pkt 8.

3. Obywatele we wszystkich sprawach, prowadzonych przez Urząd, mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt 8.

4. Przy wejściu do budynków Urzędu w Katowicach (przy ul. Jagiellońskiej 25 i przy Powstańców 41a), Bielsku-Białej i Częstochowie wystawione są skrzynki podawcze, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

5. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się  w zakładce kontakt książka teleadresowa, a wykaz telefonów do umawiania wizyt został również zamieszczony w pkt 9.

6. Prosimy aby przychodzić do Urzędu nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną wizyty, pamiętając o obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa. Informujemy ponadto, że przy wejściu do budynków Urzędu będzie wykonywany pomiar temperatury ciała (klauzula informacyjna RODO).

7. Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu.
8. Informacje szczegółowe:

 1) SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
a) aby umożliwć sprawną obsługę paszportową, pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego koncentrują się na przyjmowaniu wniosków oraz wydawaniu paszportów, prosimy zatem o wyrozumiałość związaną z utrudnionym kontaktem telefonicznym z poszczegónymi jednostkami,
od 24 czerwca br. kontakt telefoniczny jest możliwy z Infolinią Paszportową w godzinach od 7:30 do 15:30 pod nr tel. 32 20 77 099,
b) złożenie wniosku lub odbiór paszportu są możliwe:
  • po umówieniu wizyty wyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji w:
   • Oddziale Paszportowym w Katowicach (ul. Jagiellońska 25),
   • Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40),
   • Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7),
   • UWAGA: odbiór paszportu będzie także możliwy - w miarę wolnych miejsc - bez wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty, jednakże jedynie rezerwacja internetowa daje gwarancję przyjęcia w ustalonym, podczas rezerwacji dniu,
  • bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty w:
   • Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu (ul. 3 Maja 33),
                    oraz w punktach paszportowych zlokalizowanych w:
    • Zabrzu,
    • Bytomiu,
    • Tarnowskich Górach,
    • Tychach,
    • Gliwicach,
    • Raciborzu,
    • Rybniku,
    • Żorach,
    • Wodzisławiu Śląskim,
   c) gotowe do odbioru paszporty można odebrać w punktach paszportowych, w których zostały złożone wnioski, z wyjątkiem jednostki zlokalizowanej w:
   • Zawierciu – paszporty są wydawane w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie,
   d) złożenie wniosku lub odbiór paszportu są dodatkowo możliwe, wyłącznie po umówieniu wizyty za pośrednictwem systemu:
   e) punkt paszportowy zlokalizowany w Zawierciu zostanie uruchomiony w terminie późniejszym,
   f) dodatkowa informacja telefoniczna:
   • Oddział Paszportowy w Katowicach (ul. Jagiellońska 25) - tel. 32 20 77 353, 32 20 77 355, 32 20 77 361,
   • Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40) - tel. 33 813 62 71, 33 813 62 76, 33 813 63 40, 33 813 62 85,
   • Terenowa Delegatura Paszportowa w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7) - tel. 34 378 21 65, 34 378 21 66, 34 378 21 75,
   • Terenowa Delegatura Paszportowa w Sosnowcu (ul. 3 Maja 33) - tel. 32 29 62 232,
   • Punkt Paszportowy w Zabrzu – tel. 32 27 39 621,
   • Punkt Paszportowy w Bytomiu – tel. 32 28 17 224,
   • Punkt Paszportowy w Tarnowskich Górach – tel. 32 38 13 792,
   • Punkt Paszportowy w Tychach – tel. 32 23 17 630,
   • Punkt Paszportowy w Gliwicach – tel. 32 23 85 678,
   • Punkt Paszportowy w Raciborzu – tel. 32 41 47 047,
   • Punkt Paszportowy w Rybniku – tel. 32 42 26 300,
   • Punkt Paszportowy w Żorach – tel. 32 43 41 002,
   • Punkt Paszportowy w Jastrzębiu-Zdroju – tel. 32 47 85 375,
   • Punkt Paszportowy w Wodzisławiu Śląskim – tel. 32 41 20 976, 32 41 20 977,
   • Punkt Paszportowy w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) - tel. 32 44 92 334.

   2) SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców)
   a) sprawy wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie:
   • przyjmowanie wniosków o uznanie lub nadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
   • przyjmowanie wniosków o uznanie za repatrianta, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
   • przyjmowanie wniosków o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
   • przyjmowanie oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie lub zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego oraz przyjmowanie oświadczeń małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na nabycie lub zrzeczenie obywatelstwa,
   • przyjmowanie wniosków dotyczących poświadczenia posiadania/utraty obywatelstwa polskiego, gdzie załączone dokumenty nie są poświadczone za zgodność z oryginałem (np. przez notariusza),
   • potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów tożsamości do spraw prowadzonych w Oddziale do Spraw Obywatelskich (m.in. dowodów osobistych, dokumentów podróży – paszportów), jeżeli kopia dokumentu nie jest urzędowo poświadczona (np. przez notariusza),
   • zapoznanie się z aktami sprawy,
   b) w pozostałych sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, m.in. w sprawach dotyczących poświadczenia/utraty obywatelstwa polskiego, gdzie osobiste stawienie się w Urzędzie nie jest wymagane, wnioski prosimy wysyłać pocztą lub składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (przy wejściach do budynków w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie – bez potwierdzenia złożenia dokumentu),
   c) wizyty można umawiać wyłącznie telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
   • Katowice – tel. 32 20 77 715, 32 20 77 145, 32 20 77 126, 32 20 77 144,
   • Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
   • Częstochowa – tel. 34 378 21 21, 34 378 22 84.
    
   3) SPRAWY CUDZOZIEMCÓW (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
   a) składanie wniosków pobytowych
   • cudzoziemcy, którym termin rezerwacji internetowej na złożenie wniosku przypadał w okresie zawieszenia obsługi, tj. od 16 marca do 24 maja 2020 r.
   • w przypadku cudzoziemców, którzy wysłali wnioski pocztą, złożyli je w kancelarii Urzędu lub w skrzynkach podawczych, terminy do uzupełnienia braków formalnych wniosków (tj. osobiste stawienie się w Urzędzie, złożenie odcisków linii papilarnych), będą wyznaczane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w formie pisemnej, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na list z Urzędu,
   • cudzoziemców, którzy zamierzają złożyć wniosek o pobyt w Katowicach prosimy o dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji http://rezerwacja.slask.eu – do usługi Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców. Podczas wizyty w Punkcie zostanie sprawdzona kompletność wniosku.
   Wizyty w pozostałych sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców oraz obywateli UE, można umawiać telefonicznie albo poprzez internetowy system rezerwacji http://rezerwacja.slask.eu:
   b) umawianie wizyty w Punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców
   • Katowicewyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   c) wydawanie kart pobytu cudzoziemcom
   • Katowicewyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   • Bielsko-Białawyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   • Częstochowawyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   d) składanie wniosków o zaproszenie dla cudzoziemca i odbiór zaproszeń, składanie wniosków i odbiór dokumentów dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, składanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Kart Polaka i odbiór decyzji
   • Katowicewyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   • Bielsko-Białawyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   • Częstochowawyłącznie telefonicznie (tel. 34 378 20 61, 34 378 21 21, 34 378 22 84),
   e) uzupełnianie dokumentów do złożonych wniosków
   • Bielsko-Białawyłącznie telefonicznie (tel. 33 813 63 36),
   • Częstochowawyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji.
    
   4) ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
   a) osobiste stawienie się w Urzędzie nie jest wymagane, wnioski można wysyłać pocztą lub składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (przy wejściach do budynków w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie – bez potwierdzenia złożenia dokumentu) lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem strony https://www.praca.gov.pl,
   b) klienci w sprawie potwierdzenia kopii dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie  zezwolenia na pracę cudzoziemca – będą przyjmowani po umówieniu wizyty telefonicznie albo poprzez internetowy system rezerwacji w Oddziale do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców:
   • Katowicewyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   • Bielsko-Białawyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   • Częstochowawyłącznie telefonicznie (tel. 34 378 20 19, 34 378 20 20, 34 378 22 22),
   c) zezwolenia na pracę cudzoziemców będą wysyłane przez pracowników za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny podany w toku postępowania.
    
   5) KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Wydział Rodziny i Polityki Społecznej)
   a) wizyty w sprawach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty,
   b) kontakt z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30
   • tel. 32 606 33 56,
   • mail: koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl, koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl.
    
   6) ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
   a) w przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną / przedstawiciela ustawowego dziecka odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego,
   b) o terminach posiedzeń składów orzekających jesteście Państwo informowani listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie.
    
   7) POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO (Biuro Organizacyjno-Budżetowe)
   a) wizyty można umawiać telefonicznie albo poprzez internetowy system rezerwacji:
   • Katowicewyłącznie poprzez internetowy system rezerwacji,
   • Bielsko-Białawyłącznie telefonicznie (tel. 33 813 62 00),
   • Częstochowawyłącznie telefonicznie (tel. 34 378 20 00).
    
   8) SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW (Wydział Kontroli) – obsługiwani będą wyłącznie klienci po wcześniejszym mailowym umówieniu wizyty – skargi@katowice.uw.gov.pl.
    
   9. Wykaz telefonów do umawiania wizyt w pozostałych sprawach:
   • Biuro Administracyjne – 32 20 77 231
   • Biuro Organizacyjno-Budżetowe – 32 20 77 252
   • Biuro Wojewody – 32 20 77 221
   • Inspektor Ochrony Danych – 32 20 77 975
   • Państwowa Straż Rybacka – 32 20 77 819
   • Państwowa Straż Łowiecka – 32 20 77 892
   • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna – 32 20 77 417
   • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 32 20 77 700
   • Wydział Finansów i Budżetu – 32 20 77 308
   • Wydział Infrastruktury – 32 20 77 589
   • Wydział Kontroli – 32 20 77 296
    • w sprawach oświadczeń majątkowych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – 32 20 77 234
   • Wydział Nadzoru Prawnego – 32 20 77 496
   • Wydział Nadzoru Właścicielskiego – 32 20 77 408
   • Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – 32 20 77 824
   • Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej – 32 20 77 174
   • Wydział Zdrowia – 32 20 77 455, 32 20 77 453
   • Zespół Audytu Wewnętrznego – 32 20 77 418
   • Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – 32 20 77 336
   • Wydział Powiadamiania Ratunkowego – 32 20 77 478




   Kategoria: BOK - Zmiany w organizacji obsługi klientów Urzędu

   Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
   Skan ogłoszenia z 22 maja 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 25 maja 2020 r. 341.12 KB 2020-05-23 00:57:02
   Ogłoszenie z 31 maja 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 1 czerwca 2020 r. 684.48 KB 2020-06-23 15:19:22
   Ogłoszenie z 9 czerwca 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 10 czerwca 2020 r. 684.27 KB 2020-06-23 15:19:37
   Ogłoszenie z 22 czerwca 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 22 czerwca 2020 r. 681.68 KB 2020-06-23 15:18:37
   Ogłoszenie z 26 czerwca 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 29 czerwca 2020 r. 684.07 KB 2020-06-30 08:27:25
   Ogłoszenie z 18 sierpnia 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 18 sierpnia 2020 r. 683.64 KB 2020-08-18 10:21:24
   Ogłoszenie z 15 października 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 15 października 2020 r. 683.04 KB 2020-10-15 13:30:46
   Ogłoszenie z 30 listopada 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 30 listopada 2020 r. do 27 grudnia 2020 r. 683.01 KB 2020-12-02 13:02:21
   Ogłoszenie z 3 grudnia 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 3 do 27 grudnia 2020 r. 682.85 KB 2020-12-09 08:56:57
   Ogłoszenie z 29 grudnia 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. 682.91 KB 2020-12-29 13:33:58
   Ogłoszenie z 19 stycznia 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. 683.06 KB 2021-01-20 13:04:47
   Ogłoszenie z 4 lutego 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r. 683.09 KB 2021-02-05 08:58:33
   Ogłoszenie z 12 lutego 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r 683.14 KB 2021-02-15 13:07:44
   Ogłoszenie z 1 marca 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r. 683.19 KB 2021-03-03 11:57:10
   Ogłoszenie z 11 marca 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - od 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. 683.18 KB 2021-03-15 13:11:02
   Ogłoszenie z 24 marca 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 9 kwietnia 2021 r. 683.18 KB 2021-03-26 14:52:42
   Ogłoszenie z 15 kwietnia 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 18 kwietnia 2021 r. 681.89 KB 2021-04-15 14:31:32
   Ogłoszenie z 22 kwietnia 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 25 kwietnia 2021 r. 682.54 KB 2021-04-23 08:04:03
   Ogłoszenie z 26 kwietnia 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 3 maja 2021 r. 682.47 KB 2021-04-26 14:05:25
   Ogłoszenie z 4 maja 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 7 maja 2021 r. 682.84 KB 2021-05-05 11:40:15
   Ogłoszenie z 11 maja 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 5 czerwca 2021 r. 682.38 KB 2021-05-11 17:48:05
   Ogłoszenie z 8 czerwca 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 25 czerwca 2021 r. 682.81 KB 2021-06-08 16:25:47
   Ogłoszenie z 28 czerwca 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 31 sierpnia 2021 r. 685.55 KB 2021-06-28 13:05:15
   Ogłoszenie z 5 lipca 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 31 sierpnia 2021 r. 685.13 KB 2021-07-05 16:12:37
   Ogłoszenie z 2 września 2021 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - do 30 września 2021 r. 386.23 KB 2021-09-02 15:27:47