Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Grafika programu
 • Data publikacji 24 kwietnia 2018

Trwa nabór projektów w ramach programu „Razem bezpieczniej”

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęła się procedura naboru projektów poprawy bezpieczeństwa przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2018 rok. Wnioski o dofinansowanie mogą składać do 18 maja br. jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego.

Każdy składany projekt powinien wpisywać się w jeden z określonych celów. Możliwe kwoty dofinansowania oraz liczba projektów, które mogą zostać zgłoszone z województwa do MSWiA w ramach konkretnych celów przedstawiają się następująco:

 • CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa:
  • cel szczegółowy główny nr 1 – maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 3 projektów);
  • cel priorytetowy 1aBezpieczeństwo rowerzystów – maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu);
  • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów).
   Maksymalnie 6 projektów z województwa śląskiego.
 • CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych:
  • cel szczegółowy główny nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 5 projektów),
   • w przypadku wydatków inwestycyjnych konieczne jest dołączenie oświadczenia z załącznika nr 3;
  • cel szczegółowy priorytetowy 2aBezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów);
  • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów)
   Maksymalnie 9 projektów z województwa śląskiego.
 • CEL SZCZEGÓŁÓWY NR 3 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży:
  • cel szczegółowy główny nr 3 – maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów);
  • cel dodatkowy 3aPrzeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym – maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu);
  • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów)
   Maksymalnie 5 projektów z województwa śląskiego.
 • CEL SZCZEGÓŁOWY NR 4 – Edukacja dla bezpieczeństwa:
  • cel szczegółowy główny nr 4 – maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów);
  • cel dodatkowy 4aWsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych - seniorów – maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu);
  • cel priorytetowy 4bPrzeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) – maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 2 projektów);
  • mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 000 odbiorców) – maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 zł na 1 projekt (wybór maks. 1 projektu)
   Maksymalnie 6 projektów z województwa śląskiego.

W sumie w ramach programu można więc uzyskać maksymalnie 100 000 zł dofinansowania dla projektów głównych, 50 000 zł – dla projektów priorytetowych i 25 000 zł – dla projektu mikro. Jednocześnie udział własny wnioskodawcy powinien stanowić co najmniej 20% kosztów zadania, a kwotę dofinansowania należy planować w pełnych złotych. Przy planowaniu wydatkowania środków z dofinansowania należy przy tym uwzględnić czas niezbędny do przeprowadzenia procedury naboru projektów oraz do przekazania dotacji celowej. Dodatkowo informujemy, że w roku ubiegłym beneficjenci byli zobowiązani do umieszczania tabliczek informacyjnych dotyczących źródła pochodzenia środków finansowych, z którego zadanie (projekt) zostało dofinansowane.

Abu ubiegać się o dofinansowanie należy:

 • sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R);
 • sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w zaklejonej kopercie, opisanej poprzez podanie nazwy projektu oraz celu szczegółowego programu „Razem bezpieczniej”, w jaki wpisuje się projekt (Razem Bezpieczniej – nazwa projektu – cel .........................................);
 • sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu;
 • kopertę ze sporządzonym projektem oraz pismo przewodnie umieścić w nowej kopercie i przesłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (z dopiskiem na kopercie „Razem bezpieczniej”).

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został przesłany zgodnie z przedstawioną procedurą i w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 roku (decyduje data wpływu) na adres:          

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, spośród nadesłanych wniosków w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zostanie wybranych maks. 26 najwyżej ocenionych ofert, które zostaną zarekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Załączniki dotyczące składania projektów, w tym wniosek o dofinansowanie oraz instrukcja do jego wypełnienia, dostępne są do pobrania poniżej. Więcej informacji na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW pod numerem tel. (32) 20-77-131.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Wróć