Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Regionalny Kongres Zawodowy w Katowicach /fot. A. Karendał/
  • Data publikacji 26 marca 2019

Renesans szkolnictwa zawodowego

W Katowicach odbył się dziś Regionalny Kongres Zawodowy. W wydarzeniu wzięli udział wiceminister edukacji Marzena Machałek, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewoda Robert Magdziarz oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer. Na auli Wyższej Szkoły Technicznej licznie zgromadzili się lokalni i regionalni pracodawcy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły zawodowe, samorządu, izb rzemieślniczych, a także środowisk związanych z kształceniem branżowym i technicznym, którzy podjęli dyskusję na temat kształcenia zawodowego.

Gospodarka, zarówno regionalna, ale też ogólnopolska i europejska, potrzebuje zmian i dostosowania do rynku pracy. Dzisiaj można dostrzec, że jest duży rynek pracownika, a jeszcze kilka, kilkanaście lat temu ewidentnie był kierunek zupełnie odwrotny – wówczas mówiło się o rynku pracodawcy. Tak naprawdę potrzebujemy pracowników, potrzebujemy dobrych rąk do pracy, wykwalifikowanych specjalistów – świetnie wykształconych i przygotowanych zawodowo. Tym lepiej, jeżeli już na etapie kształcenia, zdobywania wiedzy, można zdobywać również doświadczenie, czyli to, co jest chyba najbardziej oczekiwane przez pracodawców i przez rynek. Absolwent szkoły zawodowej wychodzi nie tylko z informacją teoretyczną, ale wychodzi z tej szkoły przygotowany do zawodu, przygotowany poprzez doświadczenie i współpracę z firmami, które tak bardzo potrzebują tego pracownika – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, który otworzył dzisiejszą konferencję. Biorąca udział w Kongresie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek podziękowała za dotychczasową realizację działań Ministerstwa w województwie śląskim oraz za promocję szkolnictwa zawodowego wśród uczniów i rodziców. Wiceminister podkreśliła też, jak ważnym elementem nowego prawa oświatowego jest kształcenie zawodowe i że regulacje dotyczące tej kwestii zostały, po wcześniejszym przedyskutowaniu i wypracowaniu wspólnego stanowiska, przyjęte przez parlament. – Ta ustawa – Prawo oświatowe – i 31 ustaw, które zmienialiśmy, by móc doprowadzić do renesansu kształcenia zawodowego, było przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym, więc to dobrze wypracowana, dobrze przedyskutowana ustawa, dobrze przedyskutowane zmiany (…) I stało się, jesteśmy dzisiaj na etapie, by te zmiany wprowadzać – zaznaczyła wiceminister Machałek.

Tematykę Kongresu przybliżyła kurator Urszula Bauer. – Zaprezentujemy te zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z 22 listopada, zmiany, które dadzą nowy impuls kształceniu zawodowemu – zapowiedziała. Śląska kurator oświaty omówiła również zmiany zachodzące w szkolnictwie branżowym i przedstawiła rozwiązania zwiększające wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego. Dalsza część wydarzenia podzielona została na trzy panele. Pierwszy z nich dotyczył dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy, tak aby odbyło się to z korzyścią zarówno dla uczniów, jak i pracodawców, szkół oraz organów prowadzących szkoły. Drugi był poświęcony współpracy z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego, a ostatni – kładł z kolei nacisk na to, że to uczeń znajduje się w centrum zmian w kształceniu zawodowym.

Dzisiejszy Kongres był również okazją do podpisania dwóch umów o współpracy pracodawcy ze szkołą. Umowy takie zostały zawarte pomiędzy Technikum nr 4 w Bytomiu i Technikum Lotniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach a firmą LOTAMS oraz pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących z Bielska-Białej a firmą Astor. Wiceminister Machałek wręczyła też kilkunastu pracodawcom z regionu podziękowania za współpracę i promowanie kształcenia branżowego wśród uczniów oraz rodziców.

W ramach wizyty w Katowicach Sekretarz Stanu w MEN, w towarzystwie wicewojewody Roberta Magdziarza i kurator Urszuli Bauer, odwiedziła Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, gdzie spotkała się z dyrekcją oraz z uczniami i miała okazję przyjrzeć się, jak wyglądają zajęcia praktyczne w tej placówce. Wiceminister Machałek spotkała się również z kierownictwem izb rzemieślniczych z Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy, którzy opowiedzieli o potencjale rzemiosła śląskiego w zakresie kształcenia zawodowego.

W województwie śląskim działa 235 techników, 215 branżowych szkół I stopnia, 47 szkół przysposabiających do pracy oraz 384 szkoły policealne. Województwo śląskie ma się czym pochwalić, bowiem w olimpiadach (zawodowych) i turniejach zawodowych tytuł laureata w roku szkolnym 2016/2017 uzyskało 67 uczniów z regionu, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 – było ich 69. 11 szkół z regionu znajduje się ponadto w pierwszej 50-tce rankingu „Perspektywy”, co stanowi największą liczbę ze wszystkich województw w Polsce.

Regionalny Kongres Zawodowy w Katowicach, zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, był jedenastym z szesnastu zaplanowanych spotkań w całym kraju. Ich celem jest upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym, zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym w ubiegłym roku Prawie oświatowym. Nowe rozwiązania dotyczą przede wszystkim zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotowania zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Część z nich wejdzie w życie już od nowego roku szkolnego 2019/2020. Regionalne Kongresy Zawodowe są okazją do popularyzacji szkolnictwa branżowego w regionie, zaprezentowania potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz do nawiązania współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami.

Galeria zdjęć

Wróć