Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców /fot. A. Herz/
 • Data publikacji 4 września 2019

Nowy punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

3 września 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uruchomiony został Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców utworzony w ramach projektu pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", który realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony
8/2017/OG-FAMI).

Punkt mieści się w Biurze Obsługi Klienta (stanowiska 7 i 8 ) oraz w pokoju numer 133 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25. Godziny pracy punktu będą zsynchronizowane z godzinami otwarcia Urzędu, z uwzględnieniem wydłużonego czasu pracy w jednym dniu tygodnia.

Obsługę Punktu będzie prowadzona przez Wyższą Szkoła Techniczną z siedzibą w Katowicach, a nadzór nad jego działaniem prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców.

Usługi w ramach pomocy informacyjno-doradczej w Punkcie będą świadczone bezpłatnie.

Punkt będzie funkcjonował od 3 września br. do 30 maja 2022 roku.

Zakres doradztwa i pomocy w Biurze Obsługi Klienta obejmuje:

 • udzielanie ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu
  w Polsce;
 • udzielanie informacji dotyczących dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu;
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
 • informowanie o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy.

Działania z zakresu doradztwa i pomocy w pokoju 133 obejmują:

 • pomoc administracyjno – prawną świadczoną przez radcę prawnego specjalizującego się w udzielaniu porad klientom cudzoziemskim, w szczególności w zakresie statusu prawnego cudzoziemców i legalizacji ich pobytu. Ponadto przewidywane jest udzielanie podstawowych porad w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy
  i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i karnego;
 • poradnictwo i pomoc integracyjną świadczone przez asystenta kulturowego, udzielającego porad w zakresie polskiej kultury, tradycji i zwyczajów, różnic kulturowych między krajem pochodzenia, a krajem przyjmującym, etc. Zadaniem asystenta będzie również udzielanie porad z zakresu socjalno – bytowego (np.
  w zakresie wynajmu mieszkania, zapisania dzieci cudzoziemskich do przedszkoli
  i szkół, załatwiania spraw urzędowych);
 • pomoc psychologiczną świadczoną przez psychologa mającego doświadczenie
  z klientem cudzoziemskim skierowaną przede wszystkim na wsparcie i przebieg procesu integracji;
 • doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego, obejmujące
  w szczególności udzielanie informacji o warunkach pobytu i pracy w Polsce, metodach poszukiwania pracy, źródłach poszukiwania informacji o wolnych miejscach pracy, prawach i obowiązkach pracowniczych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, technikach rozwoju zawodowego;
 • tłumaczenia ustne (języki: angielski, ukraiński, rosyjski) podczas konsultacji w punkcie, mające na celu wsparcie jego funkcjonowania.

W Punkcie dostępna będzie także aktualna lista tłumaczy przysięgłych z terenu województwa śląskiego.

Z pomocy Punktu mogą korzystać:

 1. cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z
  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj.:

- na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25, tj. w celu:

 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • wykonywania pracy sezonowej, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym
 • wykonywania pracy innej niż ww.;
 • odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
 • szkolenia zawodowego;
 • kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż wyżej określone;
 • dydaktycznym;
 • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywa z nim;
 • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby zamieszkującej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • repatriacji;
 • przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • innym niż wymienione zostały w przepisie.

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (za wyjątkiem art. 195 ust. 1 pkt 6 – tj. cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych) oraz  pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”;

- zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 1. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1-7.
 2. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stempla, którzy:

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2);

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2);

- złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 81 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17,
19-21, 23-25 – patrz pkt 1.;

- złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ust. 4).

 1. Przebywają terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego.
 2. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są w trakcie uzyskania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.

UWAGA! Wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.

 1. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup wym. w punktach 1-4, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.
 2. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, które złożyły wniosek o:

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108);

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206);

- udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 233);

- przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 – patrz pkt 1.;

- przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300)

oraz uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie ww. wniosku.

Galeria zdjęć

Wróć