Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Data publikacji 10 sierpnia 2017

Aktywna tablica, czyli nowoczesny sprzęt dla szkół

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe mogą starać się o wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”. Projekt pozwoli na wyposażenie placówek w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

W lipcu ruszył Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Zgodnie z jego założeniami, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt ma sprzyjać przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Na realizację projektu przeznaczone zostaną łacznie 224 mln zł. Jest to kwota, która pozwoli na sfinansowanie programu w 80% z budżetu państwa, a reszta, czyli 20%, ma natomiast zostać pokryta przez organy prowadzące szkoły. Ministerstwo Edukacji przewiduje, że nowoczesne pomoce dydaktyczne trafią w ramach programu do 15 580 szkół w Polsce i za granicą.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
 3. publiczne szkoły podstawowe znajdujące się w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest przy tym posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 

Kwota wsparcia finansowego

W ramach programu „Aktywna tablica” szkoła może liczyć na dofinansowanie w kwocie maksymalnie 14 tys. zł. Oznacza to, że przy wymogu wniesienia 20% wkładu własnego, placówka będzie mogła zakupić sprzęt o wartości nawet 17,5 tys. zł.

 

Harmonogram Programu w roku 2017

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 31 sierpnia br.,
 • Organ prowadzący występuje do Wojewody Śląskiego poprzez Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).

Wnioski można składać:

- osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Katowicach przy ul. Powstańców 41a, VI piętro pok. 6.10, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Aktywna tablica”

-korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach Powstańców 41a, 40-024 Katowice, z dopiskiem na kopercie:  Wniosek organu prowadzącego -„Aktywna tablica”

 • kwalifikacja wniosków przez zespół powołany przez Wojewodę - do 27 września br.
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych - do końca października 2017 r.

 

Do pobrania:

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl
 2. Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – Załącznik 1 do Wniosku
 3. Wniosek szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl

Więcej informacji na temat programu „Aktywna tablica” znaleźć można na stronie http://kuratorium.katowice.pl/ oraz men.gov.pl.

Wróć