Zadania Zespołu:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
 • obsługa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie Kancelarii Tajnej,
 • prowadzenie Punktu przetwarzania materiałów zastrzeżonych,
 • udostępnianie, przekazywanie, przechowywanie materiałów oznaczanych różnymi klauzulami tajności,
 • wydawanie upoważnień i poświadczeń bezpieczeństwa umożliwiających dostęp do informacji niejawnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych ,
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych,
 • zapewnienie funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynku Urzędu,
 • obsługa wspólnej Komisji Dyscyplinarnej,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych na rzecz jednostek administracji zespolonej, w których Pełnomocnik wykonuje obowiązki na podstawie powierzenia zadań przez Wojewodę.