Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Śląski rozpoczął realizację dwóch projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony nr  7/2017/OG-FAMI):

  1. Projekt nr 28/7-2017/OG-FAMI pt. "Udoskonalenie istniejącej infrastruktury przyjmowania obywateli państw trzecich w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie"- więcej informacji tutaj,

  2. Projekt nr 29/7-2017/OG-FAMI pt. "Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich poprzez wdrożenie systemu kolejkowego usprawniającego obsługę klienta oraz podniesienie kompetencji językowych pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego"- więcej informacji tutaj.


Od dnia 1 października 2018 roku Wojewoda Ślaski rozpoczął realizację kolejnego projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI), pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim" - więcej informacji tutaj.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

Informujemy, że w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, dotyczącego działania VI. "Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim" ogłasza się nabór uczestników warsztatów z zakresu edukacji interkulturowej  dla przedstawicieli szkół (z terenu województwa śląskiego) pracujących z uczniami cudzoziemcami (formularz zgłoszenia do pobrania tutaj) oraz uczestników warsztatów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego(formularz zgłoszenia do pobrania tutaj).
Zgodnie z założeniami Projektu, przeprowadzenie warsztatów dla grup uczestników realizowane będzie w okresie od XI.2019r. do V.2020r. oraz od X.2020r. do VI.2021r.. Planowane jest przeprowadzenie łącznie po 14 wartsztatów z każdego z ww. zakresów, w grupach liczących po 25 uczestników.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić poprzez przekazanie w terminie do 16 września 2019r. skanu wypełnionego i podpisanego "Formularza zgłoszenia udziału w warsztatach" na adres poczty elektronicznej: dylusb@katowice.uw.gov.pl (osoba do kontaktu: Pani Barbara Dylus - pracownik Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32/ 20-77-832).

O kwalifikacji do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Program warsztatów zostanie udostępniony zakwalifikowanym uczestnikom w późniejszym terminie.

.................................................................................................................

Informujemy, że w dniu 16 lipca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i obsługę Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego  w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- postępowanie nr BI.I.272.12.2019:

Strona internetowa zamawiającego: http://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-wynikach-postepowan/75b05920-a7d0-11e9-9287-55251e06b602


.................................................................................................................

Informujemy, że w dniu 18 marca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i obsługę Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego  w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- postępowanie nr BI.I.272.6.2019:

Strona internetowa zamawiającego: http://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-zamowieniach/f42daa80-496f-11e9-a430-bf4f91ef4b6d


Platforma Market Planet: https://oneplace.marketplanet.pl/zapytania-ofertowe-przetargi/-/rfp/view/711476/zorganizowanie-i-obsluga-punktu-informacyjno-doradczego-dla-cudzoziemcow-na-potrzeby-realizacji-projektu-pt-wsparcie?_7_WAR_organizationnoticeportlet_redirect=https%3A%2F%2Foneplace.marketplanet.pl%2Fzapytania-ofertowe-przetargi%2F-%2Frfp%2Fcat

.................................................................................................................Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
.................................................................................................................
 


Zaproszenie na konferencję wystosowane przez Wojewodę Sląskiego - tutaj.


Więcej informacji nt. konferencji tutaj..................................................................................................................

Wojewoda Śląski ogłasza

Nabór do Grupy roboczej

 

zajmującej się na terenie województwa śląskiego sprawami integracji cudzoziemców w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 § 1

 

Celem naboru jest wyłonienie instytucji zajmujących się na terenie województwa śląskiego sprawami  cudzoziemców, których przedstawiciele będą uczestniczyć w spotkaniach grupy roboczej powołanej w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w sprawach dotyczących integracji cudzoziemców. Funkcjonowanie Grupy roboczej stanowi jedno z zadań , realizowanych w ramach Projektu 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” dofinansowanym ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, które ma na celu stworzenie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców na terenie województwa śląskiego.

 § 2

 

  1. Do złożenia zgłoszenia uprawnione są instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, które zajmują się sprawami cudzoziemców na terenie województwa śląskiego.
  2. W zgłoszeniu należy wskazać działania jakie instytucja w okresie ostatnich 3 lat podejmowała/podejmuje na rzecz cudzoziemców.
  3. Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) statutowo upoważnioną/e do składania w imieniu podmiotu oświadczeń woli.
  4. Kserokopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

 § 3

 

Udział przedstawiciela instytucji w ramach grupy roboczej odbywa się nieodpłatnie.

 § 4

 

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 01.04.1018 r. do 31.03.2021r. Spotkania grupy roboczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. 

 

 § 5

 

  1. Termin składania zgłoszeń ustala się do 23 marca 2018 r.
  2. Decyzję o wyborze instytucji podejmuje Wojewoda Śląski.
  3. Od podjętych decyzji podmiotowi nie przysługuje odwołanie.

 § 6

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych, opisanych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem: Nabór do Grupy roboczej zajmującej się na terenie województwa śląskiego sprawami integracji cudzoziemców w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta, pokój 161 stanowisko 23 i 24) lub przesłać pocztą na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul.
Jagiellońska 25
40-032 Katowice.

Przy zgłoszeniach przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 § 7

 

 

Wykaz wyłonionych instytucji zostanie ogłoszony  na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach www.katowice.uw.gov.pl w miejscu, w którym znajdują się informacje dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

 

 § 8

 

Wojewoda Śląski zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyn.
                                                                                                         .................................................................................................................


 
Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.