Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Śląski rozpoczął realizację dwóch projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony nr  7/2017/OG-FAMI):

  1. Projekt nr 28/7-2017/OG-FAMI pt. "Udoskonalenie istniejącej infrastruktury przyjmowania obywateli państw trzecich w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie"- więcej informacji tutaj,

  2. Projekt nr 29/7-2017/OG-FAMI pt. "Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich poprzez wdrożenie systemu kolejkowego usprawniającego obsługę klienta oraz podniesienie kompetencji językowych pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego"- więcej informacji tutaj.


Od dnia 1 października 2018 roku Wojewoda Ślaski rozpoczął realizację kolejnego projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI), pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim" - więcej informacji tutaj.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 


.................................................................................................................
Zaproszenie
................................................................................................................


INFORMACJA

 OTWARCIE PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

 

W dniu 3 września 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczął działanie Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców utworzony w ramach projektu pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", który realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Punkt jest zlokalizowany w Biurze Obsługi Klienta (stanowiska 7 i 8 ) oraz w pokoju numer 133 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25.

WIECEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ.

MORE INFORMATION IN ENGLISH YOU WILL FIND HERE


БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – НАТИСНІТЬ ТУТ.

                                                         .................................................................................................................


Informujemy, ż 8 października 2019 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na potrzeby realizacji działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” w ramach Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”.
Węcej informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty na stronie internetowej zamawiającego:
http://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-zamowieniach/9469d630-e9ca-11e9-b07e-6325861132f4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                .................................................................................................................


Informujemy, że w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, dotyczącego działania VI. "Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim" ogłasza się nabór uczestników warsztatów z zakresu edukacji interkulturowej  dla przedstawicieli szkół (z terenu województwa śląskiego) pracujących z uczniami cudzoziemcami (formularz zgłoszenia do pobrania tutaj) oraz uczestników warsztatów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego(formularz zgłoszenia do pobrania tutaj).
Zgodnie z założeniami Projektu, przeprowadzenie warsztatów dla grup uczestników realizowane będzie w okresie od XI.2019r. do V.2020r. oraz od X.2020r. do VI.2021r.. Planowane jest przeprowadzenie łącznie po 14 wartsztatów z każdego z ww. zakresów, w grupach liczących po 25 uczestników.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić poprzez przekazanie w terminie do 16 września 2019r. skanu wypełnionego i podpisanego "Formularza zgłoszenia udziału w warsztatach" na adres poczty elektronicznej: dylusb@katowice.uw.gov.pl (osoba do kontaktu: Pani Barbara Dylus - pracownik Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32/ 20-77-832).

O kwalifikacji do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Program warsztatów zostanie udostępniony zakwalifikowanym uczestnikom w późniejszym terminie.

.................................................................................................................

Informujemy, że w dniu 16 lipca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i obsługę Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego  w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- postępowanie nr BI.I.272.12.2019:

Strona internetowa zamawiającego: http://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-wynikach-postepowan/75b05920-a7d0-11e9-9287-55251e06b602


.................................................................................................................

Informujemy, że w dniu 18 marca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i obsługę Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego  w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- postępowanie nr BI.I.272.6.2019:

Strona internetowa zamawiającego: http://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-zamowieniach/f42daa80-496f-11e9-a430-bf4f91ef4b6d


Platforma Market Planet: https://oneplace.marketplanet.pl/zapytania-ofertowe-przetargi/-/rfp/view/711476/zorganizowanie-i-obsluga-punktu-informacyjno-doradczego-dla-cudzoziemcow-na-potrzeby-realizacji-projektu-pt-wsparcie?_7_WAR_organizationnoticeportlet_redirect=https%3A%2F%2Foneplace.marketplanet.pl%2Fzapytania-ofertowe-przetargi%2F-%2Frfp%2Fcat

.................................................................................................................Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
.................................................................................................................
 


Zaproszenie na konferencję wystosowane przez Wojewodę Sląskiego - tutaj.


Więcej informacji nt. konferencji tutaj..................................................................................................................

Wojewoda Śląski ogłasza

Nabór do Grupy roboczej

 

zajmującej się na terenie województwa śląskiego sprawami integracji cudzoziemców w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 § 1

 

Celem naboru jest wyłonienie instytucji zajmujących się na terenie województwa śląskiego sprawami  cudzoziemców, których przedstawiciele będą uczestniczyć w spotkaniach grupy roboczej powołanej w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w sprawach dotyczących integracji cudzoziemców. Funkcjonowanie Grupy roboczej stanowi jedno z zadań , realizowanych w ramach Projektu 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” dofinansowanym ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, które ma na celu stworzenie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców na terenie województwa śląskiego.

 § 2

 

  1. Do złożenia zgłoszenia uprawnione są instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, które zajmują się sprawami cudzoziemców na terenie województwa śląskiego.
  2. W zgłoszeniu należy wskazać działania jakie instytucja w okresie ostatnich 3 lat podejmowała/podejmuje na rzecz cudzoziemców.
  3. Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) statutowo upoważnioną/e do składania w imieniu podmiotu oświadczeń woli.
  4. Kserokopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

 § 3

 

Udział przedstawiciela instytucji w ramach grupy roboczej odbywa się nieodpłatnie.

 § 4

 

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 01.04.1018 r. do 31.03.2021r. Spotkania grupy roboczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. 

 

 § 5

 

  1. Termin składania zgłoszeń ustala się do 23 marca 2018 r.
  2. Decyzję o wyborze instytucji podejmuje Wojewoda Śląski.
  3. Od podjętych decyzji podmiotowi nie przysługuje odwołanie.

 § 6

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych, opisanych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem: Nabór do Grupy roboczej zajmującej się na terenie województwa śląskiego sprawami integracji cudzoziemców w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta, pokój 161 stanowisko 23 i 24) lub przesłać pocztą na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul.
Jagiellońska 25
40-032 Katowice.

Przy zgłoszeniach przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 § 7

 

 

Wykaz wyłonionych instytucji zostanie ogłoszony  na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach www.katowice.uw.gov.pl w miejscu, w którym znajdują się informacje dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

 

 § 8

 

Wojewoda Śląski zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyn.
                                                                                                         .................................................................................................................


 
Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.