Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Program „MALUCH +2020

 

Wojewoda śląski zaprasza podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne oraz  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

Zasady składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Proszę nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2020” w terminie do 13 listopada 2019 r.

UWAGA!

 • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /SUW2/urzad wpisując w temacie odpowiednio:
 • dla modułu 1 a:

„Oferta MALUCH + 2020 – moduł 1 a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 1 b:

„Oferta MALUCH + 2020 – moduł 1 b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 2:

 „Oferta MALUCH + 2020– moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 3:

„Oferta MALUCH + 2020 – moduł 3 – nazwa_gminy - skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”          

           w terminie do 13 listopada 2019 r.

 1. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem:

              https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

 1. Zestawienie wymaganych dokumentów dla każdego z modułów przedstawia tabela:

 

Moduł 1a

Moduł 1b

Moduł 2

Moduł 3

UTWORZENIE I

FUNKCJONOWANIE

lub UTWORZENIE

UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE

 lub UTWORZENIE

FUNKCJONOWANIE

UTWORZENIE

·         Oferta

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 1a do programu „MALUCH +” 2020)

 

·         Kalkulacja kosztów/wydatków

 

·         Oświadczenie o braku utworzonych przed jednostki samorządu terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 9 do programu „MALUCH +” 2020 )

 

·         Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 19 do programu „MALUCH +” 2020 )

 

 

 

·         Oferta

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 1b do programu „MALUCH +” 2020)

 

·         Kalkulacja kosztów/wydatków

 

·         Dokument

(np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2020 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:

- prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33 % dzieci w rocznikach 1-2      lub

- dofinansowanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki)

·       Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 19 do programu „MALUCH +” 2020 )

·  Oferta

  (wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 2 do programu „MALUCH +” 2020)

 

·  Kalkulacja kosztów/wydatków

 

·  Oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2019 r.

  (wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 10 do programu „MALUCH +” 2020)

 

·  Wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych

(na dzień składania oferty)

 

·  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

  (wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 20 do programu „MALUCH +” 2020 )

 

·      Oferta

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 3 do programu „MALUCH +” 2020)

 

·      Kalkulacja kosztów/wydatków

 

·      Umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią – TYLKO w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący

 

·      Umowa (porozumienie) współpracy z pracodawcą  – TYLKO w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący

 

·  UWAGA!!!: Wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów (na dzień składania oferty) – tylko dla instytucji już funkcjonujących

 

·      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

      (wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 21 do programu „MALUCH +” 2020 )

 

·      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  w przypadku osób fizycznych


Uwaga: Wzory dokumentów, tj.:

 • kalkulacja kosztów/wydatków

moduł 1a i 1b ( utworzenie) – załącznik  nr 1 do ogłoszenia wojewody śląskiego

moduł 1a i 1b  (funkcjonowanie) – załącznik nr 2 do ogłoszenia wojewody śląskiego

moduł 2 – zał. nr 3 do ogłoszenia wojewody śląskiego

moduł 3 (utworzenie) – zał. nr 4 do ogłoszenia wojewody śląskiego

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla modułu 3 - zał. nr 5 do ogłoszenia wojewody śląskiego

są zamieszczone na dole strony

 

Kontakt:

 Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:

Magdalena Kiełbicka  - tel. 32 20 77 171

Karolina Bromboszcz - tel. 32 20 77 146

Bożena Żur - tel. 32 20 77 146

Iwona Hermyt - tel. 32 20 77 154

UWAGA:

W module 1 i 3 beneficjent będzie miał obowiązek przedstawienia programu inwestycji (przypadku inwestycji budowlanej) oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki, na etapie składania do wojewody śląskiego oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

Wzór programu inwestycji określił Minister ds. Rodziny. Program stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia o konkursie.

Link do pobrania dokumentu: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022


Kategoria: Program "Maluch+" 2020 - konkurs

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
zał. nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 1 (utworzenie) 15.01 KB 2019-10-15 10:19:00
zał. nr 2 Kalkulacja kosztów moduł 1 (funkcjonowanie) 15.63 KB 2019-10-15 10:19:19
zał. nr 3 Kalkulacja kosztów moduł 2 15.5 KB 2019-10-15 10:19:35
zał. nr 4 Kalkulacja kosztów moduł 3 (utworzenie) 15.01 KB 2019-10-15 10:20:09
zał. nr 5 Oświadczenie - dane osobowe 26.54 KB 2019-10-15 10:20:31
zał. nr 6 Oświadczenie - klauzula informacyjna - moduł 3 27 KB 2019-10-15 10:20:49