Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Lista zmieniona nr 3 (FDS wiosna 2019)

UWAGA! Lista jest umieszczona na dole strony!


Lista zmieniona nr 2 (FDS wiosna 2019)

UWAGA! Lista jest umieszczona na dole strony!


Stanowisko RIO w sprawie ujmowania w budżecie jst środków z FDS.


UWAGA! Plik jest umieszczony na dole strony!


Lista zmieniona nr 1 (FDS wiosna 2019)

UWAGA! Lista jest umieszczona na dole strony!


Komunikat dotyczący płatności ze środków FDS

UWAGA! Komunikat umieszczony jest na dole strony!


Zatwierdzone listy zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r.


UWAGA! Pliki umieszczone są na dole strony!


Komunikat dotyczący limitu środków na rok 2020 r. w województwie śląskim

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków (zatwierdzeniem list przez prezesa Rady Ministrów) z roku 2019 informujemy, że wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na rok 2020 w województwie śląskim wynosi 90 763 243,27 zł, w tym limit środków na zadania wieloletnie 27 920 134,04 zł.


Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.).

Informacje podstawowe

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych: 90 763 243,27 zł
Limit zobowiązań na zadania wieloletnie: 6 565 402,19 zł
Podział środków na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych
zadania gminne:                             45 381 621,64 zł
zadania powiatowe:                      45 381 621,63 zł

Wojewoda zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy obu pulami.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu do poszczególnych zadań ustala komisja, o której mowa w art. 22 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 i 15 ustawy sporządzając listę, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

Dofinansowanie nie może być niższe niż 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania, chyba że wnioskodawca wyrazi zgodę na przyznanie mniejszego procentowo dofinansowania bez możliwości jego podwyższenia.

Dofinansowanie nie może być wyższe niż 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Wymogi formalne

1. Wniosek należy złożyć na formularzu załączonym do ogłoszenia.

2. Wniosek należy wypełnić poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym przestrzegając instrukcji zawartych w formularzu załączonym do ogłoszenia.

3. Wniosek należy wypełnić maszynowo lub pismem drukowanym w języku polskim. Po wydruku tekst w poszczególnych rubrykach musi być widoczny.

4. Wojewoda zastrzega sobie możliwość zażądania od wnioskodawcy dokumentów lub informacji potwierdzających stan faktyczny i dane podane we wniosku o dofinansowania na każdym etapie naboru wniosków, również po umieszczeniu wniosku na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

5. Należy złożyć oświadczenia stanowiące integralną część wniosku oraz dodatkowe, jeśli dotyczy wnioskodawcy (oświadczenia muszą posiadać również kontrasygnatę skarbnika).

6. Należy złożyć załączniki wymienione w formularzu wniosku.

 • Załącznik 1: czytelna mapa poglądowa dla kryterium strukturalnego III o skali nie większej niż 1:40 000 z zaznaczonymi odcinkami i połączeniami dróg;
 • Załącznik 2: czytelna mapa poglądowa dla kryterium strukturalnego IV o skali nie większej niż 1:10 000 z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami gospodarczymi, przystankami (dworcami) i pozostałymi elementami punktowanymi;
 • Załącznik 3: wyrys z planu miejscowego z zaznaczonymi terenami U lub P oraz odcinkami dróg objętych zadaniem
 • Załącznik 4: oświadczenie o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (dotyczy tylko zadań realizowanych na zgłoszenie jako przebudowy) oraz o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (dotyczy tylko zadań realizowanych na zgłoszenie jako przebudowy);

7. Wniosek musi być podpisany przez osoby reprezentujące wnioskodawcę wraz z kontrasygnatą skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

8. Wniosek składa ustawowy zarządca drogi, o którym mowa w art. 19. ust. 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. z 2018 r., 2068 z późn. zm.).

9. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie. Jeżeli wnioskodawca złoży więcej niż dwa wnioski, będą rozpatrywane dwa z najmniejszymi numerami wpływu.

10. Przedmiotem zadania polegającego na rozbudowie (poszerzenie pasa drogowego), przebudowie i remoncie może być droga publiczna powiatowa lub gminna o ustalonym przebiegu, której nadano numer sześciocyfrowy (drogi gminne)  lub numer czterocyfrowy (drogi powiatowe)z wyróżnikiem województwa „S” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i proces ten został zakończony.

11. Przedmiotem zadania polegającego na budowie, rozbudowie (przedłużenie pasa drogowego) może być wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami, z uwzględnieniem przepisów art. 30 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

12. Przedmiotem zadania może być przebudowa drogi wewnętrznej z uwzględnieniem przepisów art. 4 ust. 2 i 30 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

13. Zadania dotyczące rozbudowy lub przebudowy dróg wewnętrznych muszą być realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

14. Zadania dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg gruntowych, w tym utwardzonych, muszą być realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

15. Wnioskodawcy planujący zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” muszą posiadać w dniu złożenia wniosku program funkcjonalno-użytkowy.

16. Wniosek miasta na prawach powiatu musi dotyczyć tylko dróg powiatowych lub tylko dróg gminnych: nie można w jednym wniosku ujmować dróg powiatowych i gminnych.

17. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie dokumentów pozwalających rozpocząć roboty budowlane w 2020 r. (dotyczy całego zakresu, w tym robót niekwalifikowanych do rozliczenia).

18. Warunkiem formalnym otrzymania dofinansowania jest m. in. rozpoczęcie zadania (podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych lub umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w roku 2020.

19. Koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane

Koszty kwalifikowane do rozliczenia z dofinansowania Funduszu i wkładu własnego to wydatki poniesione w związku z realizacją zadania gminnego lub powiatowego od 1 stycznia 2020 r. do terminu wskazanego w umowie o dofinansowanie, które zostały przeznaczone na:

 • przygotowanie dokumentacji (o ile wydatki są ponoszone w roku (latach) realizacji zadania),
 • roboty budowlane w pasie drogowym (w tym: roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie),
 • nadzór inwestorski nad tymi robotami,
 • tablice informacyjne.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych jest udzielane na wydatki przeznaczane na roboty budowlane w pasie drogowym (w tym: roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie).

Koszty niekwalifikowane stanowią w szczególności:

 • nabycie nieruchomości pod pasy drogowe;
 • wydatki na prace z zakresu infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w rozumieniu art. 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
 • roboty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania dróg;
 • nadzory branżowe;
 • nadzór autorski;
 • parkingi, pętle autobusowe i wszelkie wydatki ponoszone na roboty poza pasem drogowym;
 • ogrodzenia posesji itp.;

Wojewoda śląski zastrzega sobie możliwość podejmowania ostatecznej decyzji o niekwalifikowaniu poszczególnych wydatków do rozliczenia zadania.

20. W przypadku wpisania w punkcie 9 wniosku (harmonogram rzeczowo-finansowy) kategorii robót budowlanych takich jak: roboty wykończeniowe, roboty inne, roboty towarzyszące, roboty uzupełniające itp. do wydatków kwalifikowanych, wnioskodawca ma obowiązek sprecyzować w punkcie 8b wniosku (stan projektowany zadania), jakie roboty zostaną wykonane w ramach tych kategorii.

21. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste pomyłki komisja wezwie wnioskodawcę, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

22. Wnioskodawca uzupełniając lub poprawiając wniosek nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku.

Ocena merytoryczna

 1. Wnioski poprawne formalnie podlegają ocenie merytorycznej, o której mowa w art. 24 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. Wniosek może uzyskać maksymalnie 75 punktów.
 3. Wnioski będą oceniane za pomocą kryteriów strukturalnych i kryteriów strategicznych.

Kryteria strukturalne (45 punktów):

 • Kryterium I: podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów, maksymalnie 15 punktów;
 • Kryterium II: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, maksymalnie 7 punktów;
 • Kryterium III: zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, maksymalnie 7 punktów;
 • Kryterium IV: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, maksymalnie 11 punktów;
 • Kryterium V: poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, maksymalnie 5 punktów.

Kryteria strategiczne (30 punktów):

 • Kryterium I: wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, maksymalnie 10 punktów;
 • Kryterium II: poprawa jakości życia mieszkańców, maksymalnie 12 punktów;
 • Kryterium III: Zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, maksymalnie 8 punktów;

Szczegółowy zakres kryteriów znajduje się w formularzu wniosku o dofinansowanie załączonym do ogłoszenia oraz w pliku „Ocena merytoryczna wniosków nabór A na 2020 r.” załączonym do ogłoszenia.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 1. Wnioski o dofinansowanie zadań w 2020 roku należy składać  do 28 sierpnia 2019 r. do godziny 15.30. Uwaga: liczy się data i godzina wpływu do urzędu.
 2. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25,  III piętro, pokój 435 lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
 3. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej bez pisma przewodniego.
 4. WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub w niewłaściwym miejscu czy niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Obowiązek informacyjny

Wnioskodawcy, którym zostanie udzielone dofinansowanie, muszą zamieścić przy zrealizowanym zadaniu tablice informacyjne zgodnie z art. 38 ustawy  o Funduszu Dróg Samorządowych, a w przypadku kilku odcinków dróg przy każdym odcinku z informacją o: nazwie Funduszu, nazwie zadania oraz kwocie udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu.

Załączniki do ogłoszenia

 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie nabór A na 2020 r. (plik excel);
 2. Wzór oświadczenia o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie: przebudowa na zgłoszenie (plik word);
 3. Ocena merytoryczna wniosków nabór A na 2020 r. (plik pdf);
 4. „Rekomendacje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku”, Warszawa, listopad 2018 (plik pdf)

Informacja dodatkowa

Z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzenia list zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2019 roku, ostateczna kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach naboru na 2020 rok zostanie podana oddzielnym komunikatem, po zatwierdzeniu list z tego naboru przez prezesa Rady Ministrów.

Proszę na bieżąco śledzić stronę Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, gdzie będą podawane aktualne informacje o Funduszu Dróg Samorządowych.

 W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: prid@katowice.uw.gov.pl. Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 7 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Krzysztof Rochowski oraz Anna Anderko-Morawiec (32 20 77 188).


„Zarządzenie wojewody śląskiego w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustalenia Regulaminu działania komisji w województwie śląskim"


UWAGA! Zarządzenie jest umieszczone na dole strony!


Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2019

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 23 października 2018 r o Funduszu
Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.).

Informacje podstawowe

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych: 147 174 008,22 zł

Limit zobowiązań na zadania wieloletnie: 57 737 101,89 zł

Podział środków na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych

zadania gminne:                          73 587 004,11 zł

zadania powiatowe:                     73 587 004,11 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu do poszczególnych zadań ustala komisja, o której mowa w art. 22 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 i 15 ustawy sporządzając listę, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

Dofinansowanie nie może być niższe niż 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania, chyba że wnioskodawca wyrazi zgodę na przyznanie mniejszego procentowo dofinansowania bez możliwości jego podwyższenia.

Dofinansowanie nie może być wyższe niż 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Wymogi formalne

 1. Wniosek należy złożyć na formularzu załączonym do ogłoszenia.
 2. Wniosek należy wypełnić poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym przestrzegając instrukcji zawartych w formularzu załączonym do ogłoszenia.
 3. Wniosek należy wypełnić maszynowo lub pismem drukowanym w języku polskim. Po wydruku tekst w poszczególnych rubrykach musi być widoczny.
 4. Wojewoda zastrzega sobie możliwość zażądania od wnioskodawcy dokumentów lub informacji potwierdzających stan faktyczny i dane podane we wniosku o dofinansowania na każdym etapie naboru wniosków, również po umieszczeniu wniosku na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 5. Należy złożyć oświadczenia stanowiące integralną część wniosku oraz dodatkowe, jeśli dotyczy wnioskodawcy (oświadczenia muszą posiadać również kontrasygnatę skarbnika).
 6. Należy złożyć załączniki wymienione w formularzu wniosku:
 • Załącznik 1: czytelna mapa poglądowa dla kryterium strukturalnego III o skali nie większej niż 1:40 000 z zaznaczonymi odcinkami i połączeniami dróg;
 • Załącznik 2: czytelna mapa poglądowa dla kryterium strukturalnego IV o skali nie większej niż 1:10 000 z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami gospodarczymi, przystankami (dworcami) i pozostałymi elementami punktowanymi;
 • Załącznik 3: oświadczenie o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (dotyczy tylko zadań realizowanych na zgłoszenie jako przebudowy)
 1. Wniosek musi być podpisany przez osoby reprezentujące wnioskodawcę wraz z kontrasygnatą skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Wniosek składa ustawowy zarządca drogi, o którym mowa w art. 19. ust. 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. z 2018 r., 2068 z późn. zm.).
 3. Wniosek miasta na prawach powiatu musi dotyczyć tylko dróg powiatowych lub tylko dróg gminnych: nie można w jednym wniosku ujmować dróg powiatowych i gminnych.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie dokumentów pozwalających rozpocząć roboty budowlane w 2019 r. (dotyczy całego zakresu, w tym robót niekwalifikowanych do rozliczenia).
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rozpoczęcie zadania (podpisanie umowy z wykonawcą robót) w roku 2019.

 

 1. Koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane

Koszty kwalifikowane do rozliczenia z dofinansowania Funduszu i wkładu własnego to wydatki poniesione w związku z realizacją zadania gminnego lub powiatowego od 1 stycznia 2019 r. do terminu wskazanego w umowie o dofinansowanie, które zostały przeznaczone na:

 • przygotowanie dokumentacji (o ile wydatki są ponoszone w roku (latach) realizacji zadania),
 • roboty budowlane w pasie drogowym (w tym: roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie),
 • nadzór inwestorski nad tymi robotami,
 • tablice informacyjne.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych jest udzielane na wydatki przeznaczane na roboty budowlane w pasie drogowym (w tym: roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie).

Koszty niekwalifikowane stanowią w szczególności:

 • nabycie nieruchomości pod pasy drogowe;
 • wydatki na prace z zakresu infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w rozumieniu art. 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
 • roboty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania dróg;
 • nadzory branżowe;
 • nadzór autorski;
 • parkingi, pętle autobusowe i wszelkie wydatki ponoszone na roboty poza pasem drogowym;
 • ogrodzenia posesji itp.;

Wojewoda śląski zastrzega sobie możliwość podejmowania ostatecznej decyzji o niekwalifikowaniu poszczególnych wydatków do rozliczenia zadania.

 1. W przypadku wpisania w punkcie 9 wniosku (harmonogram rzeczowo-finansowy) kategorii robót budowlanych takich jak: roboty wykończeniowe, roboty inne, roboty towarzyszące, roboty uzupełniające itp. do wydatków kwalifikowanych, wnioskodawca ma obowiązek sprecyzować w punkcie 8b wniosku (stan projektowany zadania), jakie roboty zostaną wykonane w ramach tych kategorii.
 2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste pomyłki komisja wezwie wnioskodawcę, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wnioskodawca uzupełniając lub poprawiając wniosek nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku.

Ocena merytoryczna

 1. Wnioski poprawne formalnie podlegają ocenie merytorycznej, o której mowa w art. 24 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. Wniosek może uzyskać maksymalnie 75 punktów.
 3. Wnioski będą oceniane za pomocą kryteriów strukturalnych i kryteriów strategicznych.

Kryteria strukturalne (45 punktów):

 • Kryterium I: podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów, maksymalnie 15 punktów;
 • Kryterium II: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, maksymalnie 7 punktów;
 • Kryterium III: zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, maksymalnie 7 punktów;
 • Kryterium IV: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, maksymalnie 11 punktów;
 • Kryterium V: poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, maksymalnie 5 punktów.

Kryteria strategiczne (30 punktów):

 • Kryterium I: wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, maksymalnie 10 punktów;
 • Kryterium II: poprawa jakości życia mieszkańców, maksymalnie 12 punktów;
 • Kryterium III: Zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, maksymalnie 8 punktów;

Szczegółowy zakres kryteriów znajduje się w formularzu wniosku o dofinansowanie załączonym do ogłoszenia oraz w pliku „Ocena merytoryczna wniosków nabór na 2019 r.” załączonym do ogłoszenia.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 1. Wnioski o dofinansowanie zadań w 2019 roku należy składać  do 12 kwietnia 2019 r. do godziny 15.30. Uwaga: liczy się data i godzina wpływu do urzędu.
 2. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25,  III piętro, pokój 435 lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
 3. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej bez pisma przewodniego.
 4. WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone przed lub po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub w niewłaściwym miejscu czy niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Obowiązek informacyjny

Wnioskodawcy, którym zostanie udzielone dofinansowanie, muszą zamieścić przy zrealizowanym zadaniu tablice informacyjne zgodnie z art. 38 ustawy  o Funduszu Dróg Samorządowych, a w przypadku kilku odcinków dróg przy każdym odcinku z informacją o: nazwie Funduszu, nazwie zadania oraz kwocie udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu.

Załączniki do ogłoszenia

 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie nabór na 2019 r. (plik excel);
 2. Wzór oświadczenia o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne: przebudowa na zgłoszenie (plik word);
 3. Ocena merytoryczna wniosków nabór na 2019 r. (plik pdf);
 4. „Rekomendacje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku”, Warszawa, listopad 2018 (plik pdf)

Proszę na bieżąco śledzić stronę Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, gdzie będą podawane aktualne informacje o Funduszu Dróg Samorządowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: prid@katowice.uw.gov.pl. Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 7 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie, jednak osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Krzysztof Rochowski oraz Anna Anderko-Morawiec (32 20 77 188).


Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT):
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/wyszukiwanie/wyszukiwanie.aspx?contrast=default


Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych 2019

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ocena merytoryczna wniosków - nabór na 2019 r. 643.04 KB 2019-03-14 11:29:21
Wniosek o dofinansowanie FDS 103 KB 2019-03-14 11:30:06
Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi 39.5 KB 2019-03-14 11:30:49
Rekomendacja KRBRD 1.37 MB 2019-03-14 11:31:15
Zarządzenie nr 159.19 wojewody śląskiego z 12 kwietnia 2019 r. 1.58 MB 2019-04-17 08:00:06
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie - nabór A na 2020 r. 117.5 KB 2019-07-31 08:14:23
Ocena merytoryczna wniosków - nabór A na 2020 r. 73.3 KB 2019-07-30 12:15:31
Zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie - nabór A na 2020 r. - oświadczenie o realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznymi 40 KB 2019-07-30 12:16:06
FDS lista śląskie zbiorczo (nabór wiosna 2019) 101.66 KB 2019-09-11 14:54:50
FDS śląskie lista gminna podstawowa (nabór wiosna 2019) 1 MB 2019-09-11 14:55:39
FDS śląskie lista gminna rezerwowa (nabór wiosna 2019) 311.74 KB 2019-09-11 14:56:09
FDS śląskie lista powiatowa podstawowa (nabór wiosna 2019) 517.95 KB 2019-09-11 15:02:11
FDS śląskie lista powiatowa rezerwowa (nabór wiosna 2019) 71.19 KB 2019-09-11 15:02:28
Komunikat dotyczący płatności ze środków FDS 14.14 KB 2019-09-16 10:16:46
Lista zmieniona nr 1 (FDS wiosna 2019) 253.99 KB 2019-10-14 08:05:44
Stanowisko RIO - FDS. 297.09 KB 2019-11-19 07:38:53
Lista zmieniona nr 2 (FDS wiosna 2019) 260.45 KB 2019-11-25 14:21:24
Lista zmieniona nr 3 (FDS wiosna 2019) 249.4 KB 2019-11-25 14:21:44