Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

POMOC SPOŁECZNA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

ZATRUDNIENIE SOCJALNE

PIECZA ZASTĘPCZA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Kategoria: Zabezpieczenia społeczne - Wykazy

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ośrodki Pomocy Społecznej 102 KB 2019-10-31 06:33:21
Powiatowe centra pomocy rodzinie 43 KB 2019-10-31 06:33:39
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej 79 KB 2019-10-28 08:16:26
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 366.32 KB 2019-11-07 13:59:08
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych 885.06 KB 2020-02-06 13:04:35
Domy pomocy społecznej 78.5 KB 2019-06-04 10:36:07
Rejestr Centrów Integracji Społecznej (CIS) 298.64 KB 2019-10-07 13:56:27
Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) 212.88 KB 2019-09-17 12:04:26
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:18
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 53.33 KB 2019-09-03 09:21:12
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 12 grudnia 2019 r. 109.5 KB 2019-12-13 08:45:56
Placówki Wsparcia Dziennego 121 KB 2017-04-18 13:33:48
Ośrodki Adopcyjne 38 KB 2017-04-18 13:34:15
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2018 r. 105.5 KB 2019-02-13 08:16:44
Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2018 r. 53.5 KB 2019-02-13 08:17:44
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na 31 stycznia 2020 roku. 54.5 KB 2020-02-17 10:33:45
Lista teleadresowa organizacji pozarządowych w obszarze działalności Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Śląskiego 86.5 KB 2018-09-25 12:41:20