Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

 

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków:

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu)
    w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie papierowej, w kopercie z dopiskiem: Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta, pokój 161 stanowisko 23 i 24) lub przesłać pocztą na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Przy wnioskach przekazywanych pocztą decyduje data nadania przesyłki.

Złożony wniosek oprócz wymaganego podpisu Wójta (Prezydenta, Burmistrza) / Starosty winien zawierać kontrasygnatę skarbnika.

Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru, wnioskująca gmina zobowiązana jest do złożenia do Wojewody (na adres jak wyżej) oświadczenia o przyjęciu środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 (zał. 7), bądź informacji o rezygnacji.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytania należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

dyduchm@katowice.uw.gov.pl
horstj@katowice.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy:32 2077 839

 

Pliki do pobrania :

  1. Lista gmin/powiatów, których wnioski zostały zakwalifikowane do Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 województwa śląskiego
  2. Lista rekomendowanej wysokości kwot dofinansowania – w podziale na województwa.
  3. Lista rekomendowanej wysokości kwot dofinansowania – Moduł I – w podziale na województwa.
  4. Lista rekomendowanej wysokości kwot dofinansowania – Moduł II – w podziale na województwa.
  5. Lista rekomendowanej wysokości kwot dofinansowania – Moduł III – w podziale na województwa.
  6. Oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.