Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

28 maja 2019 r.

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

 

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn zm.).

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że nagrody specjalne w zakresie pomocy społecznej adresowane są przede wszystkim do pracowników socjalnych.

 

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej:

  • przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych,
  • kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

 

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy nadesłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach lub złożyć osobiście w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 161, stanowisko 23 i 24), w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r.

 

Uprzejmie informuję, iż wnioski należy składać na obowiązującym formularzu, który można pobrać ze strony:

Formularz ten stanowi również załącznik do przedmiotowego ogłoszenia.

 

Istotną kwestią jest fakt, iż przedmiotowy wniosek wraz z załączoną dokumentacją winien stanowić integralną całość.

 

Do 31 sierpnia 2019 r. Wojewoda Śląski prześle, sprawdzone pod względem formalnym wnioski wraz z listami kandydatów zgłoszonych do nagród indywidualnych i zespołowych, do Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ogłoszenie sporządzono w oparciu o informacje zawarte w piśmie nr DPS.V.516.4.2019.DW Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 maja 2019 r. oraz przepisach rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

 


Zał. - 1wniosek o nagrodę